Debat: Skab ro om IVK-studiet

Skrevet af Jimi Walldo Rasmussen, studerende på BA-IVK - 3. år - Engelsk & Europæiske studier - Foto: Jørn Albertus - 3. maj 2011 - 10:296 kommentarer
Jimi Walldo Rasmussen.

Der er behov for en offentlig klar redegørelse for, hvad der skal ske med IVK-studiet, skriver studerende på studiet, Jimi Walldo Rasmussen. Uddannelsesdekan Jan Molin svarer.

Jeg sad som tilhører til debateventet ¿Que? - Har vi råd til, at lade være. I den forbindelse var det rart, at høre dine besvarelser på de forskellige indlæg, heriblandt også dem fra publikum. Og jeg er enig i din betragtning af, at debatten ikke var det rigtige forum til at redegøre for nedlæggelsen af BA IVK, som jeg selv er tilknyttet.

Jeg kan levende sætte mig ind i, at nedlæggelsen af et studie hverken er en nem beslutning eller en enkel proces. Og som jeg kunne forstå på din retort da emnet blev rejst i salen, så er det en problematik der har rødder der går over 4 år tilbage - altså ikke noget man med lethed og uden forberedelse kan redegøre for.

Så langt er vi helt klart enige. Og jeg håber du vil være enig med mig i det følgende: en problematik der involverer mange engagerede studerende og undervisere bør, kan og skal ikke redegøres for på et møde med et fåtal af deltagere. For at skabe ro omkring studiet må det nødvendigvis være pertinent med en offentlig og klar redegørelse for beslutningen. Du gav udtryk for, til debatten, at du var i stand til at komme med en sådan redegørelse. Lad en sådan redegørelse ske i et forum, hvor alle bekymrede studerende får indsigt.

Jeg ved godt, at det er ildeset at kalde på redegørelser i det offentlige rum, i stedet for at søge det via en direkte henvendelse. Det var dog min vurdering, at der i denne sag var grundlag for at se bort fra studiepolitisk takt og tone. Behovet for en offentlig, klar og udførlig redegørelse er så allestedsnærværende, så ikke at bringe det frem i det offentlige rum ville være at tilsidesætte de øvrige studerende og de af underviserne som også har krav på et svar.

Så her er min bøn: I CBS Observer er der såvel hjerterum, som husrum til en sådan redegørelse. Her i avisen vil du kunne finde alt den spalteplads du måtte behøve for at forklare situationen, fra den opstod for 4 år siden og frem til i dag. Jeg håber du vil benytte denne mulighed for at skabe ro omkring studiet, om ikke studiepolitisk, så i hvert fald hos dem der holder studiet nært til hjertet.

Kommentarer

Sagen omkring IVK en del af en grundlæggende omkalfatring af CBS BA studium som indledtes i 2008.

Den omkalfatring var nødvendig, fordi uddannelserne var blevet meget dyre og ikke havde fulgt den udvikling mod tværfaglig integration og arbejdsmarkedsorientering, som de erhvervsøkonomiske studier havde fulgt.

Desværre er efterspørgslen blandt studerende efter de store europæiske sprog meget begrænset. Ud fra en samfundsmæssig betragtning ville det være bedst at en stor del af de nye kandidater besad en større vifte af sprogfærdigheder, men hverken de studerende eller arbejdsgiverne lægger særlig stor vægt på det.

Udbuddet af area studies har været grundigt diskuteret på CBS, og det blev besluttet at de kun hører hjemme hos os, hvis de er baseret på en profil som er relevant for og genkendelig af arbejdsmarkedet. Brede, humanistiske områdestudier er et speciale med begrænset virksomhedsmæssig anvendelighed.

Der har været skiftende signaler fra ledelsens side om fortsættelse af IVK eller ej. Det skyldes, at der på et tidspunkt var tvivl om kursen for uddannelsernes udvikling. Den tvivl er forsvundet – ikke sådan, at CBS har en fuldstændig færdig opfattelse af, hvad der i detaljer skal ske, men sådan at nogle strategiske hovedtræk ligger fast.

Der er to processer i gang (som understøtter hinanden)
Bodil Due udvalget nedsat af ministeriet vedrørende en landsdækkende sproguddannelsespolitik.

KU-samarbejdet: CBS arbejder sammen med KU om et institutionelt løsningsforslag der kan fungere sammen med resultatet af Bodil Due udvalgets rapport, der kommer op til sommerferien.

CBS afventer og deltager i disse processer og håber, der kan komme noget ud af dem som understøtter ønsket om at opretholde undervisning i fransk, spansk og tysk. Også japansk og kinesisk er på spil, idet CBS også her har et par små og skrøbelige faglige miljøer, som ikke nødvendigvis er levedygtige på sigt.

Hvis der er brug for mere information, så egner det sig udmærket til et studienævns møde og/eller et møde med de studerende i DH

Observer er et åbent medie der frekventeres af mange udenfor CBS, der øjensynligt leder efter muligheder for at fejlfortolke og misbruge vores åbne dialog. CBS bestyrelse og direktion har besluttet ikke at diskutere konkrete studierelaterede udfordringer i pressen, men i stedet stille sig til rådighed for en åben dialog på Campus med de relevante stakeholders.

Derfor lad os mødes og diskutere på CBS - og undlade at føre diskussionen i pressen.
 

Hvad synes du?

I 2009 blev universitetsloven evalueret af et internationalt panel. I rapporten står bl.a.: ”Universiteterne er vigtige bidragydere til en åben debat og til ny viden i samfundet, hvorfor de også er en grundlæggende del af et demokratisk samfund. Også den frie presse bidrager hertil. Det er panelets opfattelse, at de danske universiteter opfylder deres forpligtelser over for det danske samfund i den henseende.” Da udvalgsformanden præsenterede rapporten, gik hun skridtet videre, og sagde direkte: ”uden fri og åben debat, intet universitet”.

Jeg har mange gange i de seneste år tænkt på den frie debats vilkår på vore universiteter, hvoraf flere ikke længere har en redaktionelt uafhængig universitetsavis. Men det har CBS. Og siden marts måneds minderige begivenheder har CBS Observer boblet af debat i et omfang, vi ikke havde set længe. Det har været velgørende at se studerende og ansatte give udtryk for deres meninger, og det har givet en fornemmelse af, at CBS stadig var – og stadig ville være – et universitet.

På den baggrund overrasker det mig, at vores uddannelsesdekan anser CBS Observer for et uegnet forum for en debat om IVK-uddannelsen. For her kan enhver komme til orde med sine egne synspunkter, og her skal synspunkterne netop IKKE formidles af en udenforstående! At alle indlæg er skriftlige og umiddelbart tilgængelige for alle synes mig at være det allermest effektive værn mod fejlfortolkning og misbrug af dialog!

Det kan da godt være, at vi ikke er enige hele tiden. Men at debatter finder sted og meninger brydes, det er vel ikke noget, vi behøver at skjule for omverdenen? Tværtimod. Måske skulle vi ligefrem være stolte af at vise det danske samfund, at vi opfylder vores samfundsmæssige forpligtelser ved at tage debatten om fremtiden for en af sidste års mest søgte CBS-uddannelser alvorligt? Og så længe vi har saglige argumenter og fremlægger dem, så tror jeg ikke, der er den store risiko for hverken misbrug eller fejlfortolkning. 

Lisbeth Verstraete Hansen, Lektor 

P.S. Diskussionen om IVK behøver vel heller ikke at ses som et valg mellem debat i CBS-avisen eller internt CBS-møde. Begge dele kan være relevant.

 

Hvad synes du?

Hvis en uddannelse skal bedømmes på popularitet, må BA IVK vel være en af de mere populære, taget ansøger og elev-antal i betragtning, så hvordan Jan Molin kan argumentere for, at de studerende ikke eftertragter netop dette, kan for mig være svært at forstå.

Hvad der i endnu højere grad kan falde mig uforståeligt, og som jeg kan forstå på Lisbeth V. Hansen for hende er lige så uforståeligt, er CBS bestyrelses manglende lyst til, at kommunikere klart ud i et skrevent medie. Hvis man føler sig latterliggjort, fejlciteret eller misbrugt i et sådan er det jo netop et skrevent medie, og ethvert falsum kan tilbagevis med lethed, som netop Lisbeth V. Hansen også bemærker.

Og netop med hensyn til de manglende klare udmeldinger fra bestyrelsen, så er det jo slående at de kun kan forklares til fulde ved et  møde med et fåtal tilstedeværende, og det jo netop mundtligt hvor alle fortolkninger kan fare frit efter mødets afslutning. Det er ikke for ingenting, at en fjer blev til fem høns i det gamle H.C. Andersen eventyr; Mundtlig viderebringelse af informationer vil altid lide under fortolkning og hukommelsens middelmådighed - sammenlignet med det evige skrift.

Og hvad vil så være resultatet af en sådan mundtlig viderebringelse? Det vil netop være hvad bestyrelsen frygter såre - nemlig at blive misforstået, fejlciteret og hængt ud.

Desværre er der nu gået år og dage siden der burde have foreligget en redegørelse. CBS's ry har taget sig nogle gevaldige skrammer, ikke mindst hos de studerende, og det i særdeleshed på Dalgas Have. Og det kan blive CBS's største problem - Hvis først de studerende på universitetet begynder at føle sig nedprioriterede, holdt i mørket og deres studie franarret værdi, så følger nødvendigvis, at de selvsamme studerende begynder at fraråde folk, at starte på studiet, at råbe op i studenterorganisationer og magasiner. Og så har CBS mistet den vigtigste reklamesøjle de kunne have - nemlig, den unge studerende der stolt, rank og veluddannet siger "CBS gav mig mine bedste år, det kan varmt anbefales".

Istedet står vi tilbage med en generation af dimittender der ikke kender fremtiden for deres studie, for hvem der ikke bliver gjort reklame, som der føler sig glemt, trådt på og kastet til side.

Hvis ikke andre hensyn skulle tages, så skulle hensynet til de studerende veje tungest på vægtskålen. Fortæl dem hvor de står, vis dem vejen frem, og lad verden vide hvad de kan.

Hvis ikke CBS formår dette, så har de forfejlet deres hverv, og den dårlige smag i munden hos samtlige medlemmer af ledelsen der kunne have interageret med de studerende bør være allestedsnærværende. Hvis det er fordi bestyrelsen beskytter sig selv, så burde I istedet gøre det ved at støtte de studerende...

 

Hvad synes du?

Jeg var selv tilhører på det føromtalte debatmøde og må give både Jan Molin og Jimi ret i at det ikke var rette forum at starte debatten omkring nedlæggelserne/omstruktureringen af IVK studiet - dog må jeg stille samme spørgsmål som Jimi og Lisbeth V. Hansen - da det skrevne medie jo netop, som før nævnt, ikke kan misforstås på samme måde som en mundtlig udtalelse på et møde for et fåtal af studerende. 

Derudover kan det undre mig at der ikke er interesse i at dele informationerne med alle studerende på CBS IVK studieretningen, og at der istedet henvises til et, som jeg opfatter det, lukket møde. Har vi ikke alle ret til disse informationer? 

Det står mig efterhånden klart, efter snart 3 år på studiet, at vidensdeling ikke har første prioritet. Et indtryk jeg, ved blot at kigge på de seneste indlæg på dette tidsskrifts debatside, tydeligvis ikke står helt alene med.

Jeg håber at der med denne debat og efterfølgende kommentarer vil blive åbnet for nye muligheder på CBS for at skabe bedre og meget tiltrængt dialog, studerende og bestyrelse imellem.

Hvad synes du?

Efter netop, at være blevet gjort opmærksom på fejlen, skal jeg selvfølgelig straks rette den;

Hvor CBS' bestyrelse nævnes, menes selvfølgeligt ikke bestyrelsen, men derimod ledelsen.

Jeg beklager fejlen, og håber der vil ses bort fra denne.

- Jimi Walldo

Hvad synes du?

Må sige at det alligevel har ført til en spændende efterfølgende dialog

Hvad synes du?

Tilføj kommentar

Cxense Display

Cxense Display