Afskaffelsen af translatørvæsnet er kontraproduktiv

Skrevet af Jørgen Christian Wind Nielsen, konsulent i Forbundet Kommunikation og Sprog - 26. januar 2015 - 10:041 kommentar
Jørgen Christian Wind Nielsen.

Debat: Regeringen er ved at afskaffe autorisationsordningen for translatører og tolke og går enegang i EU ved ikke at tiltræde direktivet om sproglige rettigheder. Den lovgivning, man ønsker afskaffet, er forbillede for andre landes.

Forestillingen om at engelsksproget kommunikation er tilstrækkelig i forbindelse med den voksende internationale handel er for længst blevet afmonteret. Jo tættere på globaliseringen kommer, jo mere påtrængende bliver håndteringen af den sproglige faktor, for eksempel i forbindelse med e-handel.

Det er vanskeligt at forestille sig en rigtig business-school, der ikke i sin forskning og undervisning har fokus på kulturelle og sproglige forskelle. Det er ikke til at se’ det hvis man ikke lige ve’ det, men op gennem den sidste halvdel af 1900-tallet, i globaliseringens barndom, udgjorde fremmedsprogs- og translatøruddannelserne den bedre halvdel af forskningen og uddannelserne på CBS.

Senere kom kommunikationsuddannelserne og en stærkt vigende tilgang til fremmedsprogsuddannelserne, selvom japansk og kinesisk har holdt skansen.

Hjælpepakken blev til tomme løfter'

Der blev derfor brug for en uddannelsespolitisk hjælpepakke. Vi troede vi fik den med den fremsynede sprogpolitiske handlingsplan fra daværende videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Regeringen der fulgte efter leverede ikke en revideret sprogpolitisk handlingsplan, men forsikringer om at styrke fremmedsprogene. Tomme løfter, viste det sig.

Resultatet ser vi nu, hvor dimensioneringen tager livet af de sidste levedygtige fremmedsprogsmiljøer på universiteterne – modigt gjort i et valgår. For at føje spot til skade har regeringen nu stillet forslag om at ophæve lov om translatører og tolke.

Ræsonnementet er at det vil skabe vækst. Men vækst får vi gennem en øget eksport, båret frem af en kommunikation, der henvender sig til vores business-partners, på et sprog de ønsker at bruge.

I Danmark dekonstruerer man

Derfor er der brug for det modsatte, nemlig en styrket indsats for forskning og uddannelse i global kommunikation. Måske en fælles uddannelse mellem CBS og Københavns Universitet kan medvirke til at løfte denne opgave. I andre lande, herunder EU, arbejdes der fokuseret på at opbygge strukturer, der giver den sproglige dimension en central placering. Man konstruerer, mens man tilsyneladende i Danmark dekonstruerer.

Det danske translatørvæsen har eksisteret siden 1635. Det har fungeret som en kvalitetssikring og en garanti for upartiske og uafhængige oversættelser for erhvervslivet gennem næsten 400 år. Det har bidraget til økonomisk, politisk og kulturelt samkvem mellem Danmark og andre lande, til vækst og velstand. Får regeringen magt som den har agt er det slut med det.

Regeringen har nemlig i sin vækstplan foreslået at afskaffe translatørvæsenet, angiveligt med det formål at skabe vækst. Hvordan forklares ikke, og forslaget vil snarere have den modsatte effekt.

Direktiv om sprogpolitiske rettigheder bliver ignoreret af Danmark

Det danske translatørvæsen har i årtier fungeret som rollemodel, som den danske model på det erhvervssproglige område, sådan som det tilstræbes i andre lande, senest eksemplificeret med EU's direktiv om sprogpolitiske rettigheder.

Danmark er det eneste EU-land, der ikke har tiltrådt direktivet. Andre lande verden over opbygger sproglige kvalitetssikringssystemer med udgangspunkt i den danske model. De internationale protester mod regeringens forslag er sønderlemmende.

Den kinesiske oversætterorganisation, der repræsenterer mere end 30.000 oversættere, har i et brev til Helle Thorning-Schmidt bedt regeringen genoverveje forslaget.

I Kina laver man nu lovgivning

Frem til 2003 oplevede man i Kina hvad det vil sige ikke have en autorisationsordning af oversættere og tolke. Opfattelsen var, ar alle tosprogede personer kunne oversætte. Resultatet var absurde oversættelser af offentlig skiltning, smukt trykte brochurer med mærkelige oversættelser og forkerte fortolkninger, der fjernede parter fra hinanden i stedet for at knytte dem sammen i et tættere samarbejde.

Den kinesiske regering har nu erkendt nytten af kvalificerede oversættere og tolke, ikke mindst i en erhvervsmæssig sammenhæng. Næste skridt i Kina er lovgivning om kvalificerede oversætteres rettigheder og pligter, blandt andet med det formål at gøre offentligheden mere vidende om vigtigheden af kvalificerede oversættere og deres særlige kvalifikationer.

Den kinesiske oversætterorganisation forstår ikke, hvorfor den danske regering foreslår en ophævelse af lov om translatører og tolke, der netop er en praksis, som de kinesiske oversættere håber på at kunne anvende og bygge videre på. Derfor er håbet, at den danske regering respekterer og påskønner den dygtige profession, som anerkendte oversættere er, og genovervejer sit lovforslag.

EULITA er en europæisk organisation for retsoversættere og –tolke, der arbejdet tæt sammen med Europa-Kommissionen. EULITA har til formål at styrke en retfærdig behandling på tværs af sprog og kulturer og grundlæggende at arbejde for basale menneskerettigheder som beskrevet i Den Europæiske Konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Dansk lovgivning har været inspiration for andre lande

EULITA gør i sit brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt opmærksom på, at den danske lov om statsautoriserede translatører og tolke er en af de ældste i verden. Lovgivningen har inspireret lande i EU og andre steder i verden til at implementere tilsvarende lovgivning. På et tidspunkt, hvor Generaldirektoratet for Retlige Anliggender gennem EU-direktivet om sproglige rettigheder i retssystemet netop opfordrer medlemsstaterne til at styrke og udvikle lovgivning om retstolkning og –oversættelse, er forslaget fra regeringen et skridt i den forkerte retning.

Et velfungerende system vil blive ødelagt. En fair rettergang kan kun sikres, hvis fremmedsprogede personer assisteres af kvalificerede, certificerede og sikkerhedsclearede oversættere og tolke, der har demonstreret deres kompetencer i praksis. EULITA opfordrer derfor den danske regering til at trække forslaget tilbage. Selvom Danmark er et af de lande, der har valgt at stå uden for det retlige samarbejde i EU, skal det ikke desto mindre være Danmarks politiske mål at sikre fair retlige standarder og lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Den europæiske gren af den internationale oversætterorganisation FIT, der på verdensplan samler mere end 80.000 oversættere og tolke i mere end 100 foreninger i 55 lande, skriver til statsministeren, at Danmark traditionelt har været et åbent og retfærdigt samfund med efterstræbelsesværdige sociale strukturer for andre lande verden over. Den visionære lov om translatører og tolke fra 1988 gik forud Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens direktiv fra 2005 om anerkendelse af professionelle kompetencer. Den foreslåede ophævelse af translatørloven skaber bange anelser.

Det er ikke bare et skridt i den forkerte retning, med et fuldstændig kontraproduktivt indgreb.

Regeringen bør tænke sig grundigt om

I mange år har den danske regering og det danske folk nydt godt af fordelene ved troværdige oversættelser af dokumenter til og fra dansk, til forskel fra mange andre europæiske lande. Dette takket være den visionære lovgivning om statsautoriserede translatører. I stedet for at ophæve loven bør bestræbelserne gå på at bevare de eksisterende standarder for oversættelse og tolkning, herunder at beskytte det danske sprog og implementering af dansk lov. Et sådant skridt vil bidrage til at bevare og styrke Danmarks internationale ry.

Præsidenten for FIT har skrevet til justitsminister Mette Frederiksen, uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Han skiver, at det fremlagte lovforslag er dybt bekymrende og et tilbageskridt. Den danske regering og det danske folk burde være stolte over det høje niveau for oversættelse og tolkning. Der vil ske en stærk vækst i efterspørgslen på certificering af oversatte dokumenter i aktiviteter over grænserne og i den internationale handel, og derfor også for formel anerkendelse af oversættere. Ophævelse af loven vil ikke kun skade fagets udøvere, men også dansk erhvervsliv i bred forstand, fordi dokumenterne utvivlsomt vil blive sendt til udlandet til oversættelse af personer, der kan forsyne dokumenterne med et officielt anerkendt stempel og også sørge for en apostille-påtegning, hvilket kræves i mange lande.

Ingen personer, virksomheder eller organisationer uden for regering og ministerier har på noget tidspunkt udtrykt ønske om en ophævelse af lov om translatører og tolke. Vi arbejder hårdt på at få regeringen på bedre tanker.

Følg med i arbejdet for at bevare translatørlovgivningen på Facebook.

Kommentarer

Det er et interessant indlæg du har lavet om emnet.

Det er et område der er meget oppe og vende på forskellige debatter. Vi opdaterer blandt andet selv på emnet, som du kan læse om her, hvis det har interesse.

http://lingobob.com/da-dk/blog

Hvad synes du?