Bestyrelsesmødet i ret så korte træk

Skrevet af Anders Jonas Rønn Pedersen - 21. marts 2011 - 18:240 kommentarer

Der var møde i CBS’ bestyrelse fredag d. 18. marts. Her kan du læse en kort opdatering fra mødet skrevet af bestyrelsens sekretær.

Eneste beslutningspunkt på dagsordenen var budget 2011. Bestyrelsen godkendte budgettets rammer, men udbad supplerende data på enkelte budgetposter. Budgettet tages derfor op igen på bestyrelsens næste møde d. 15. april.

Væsentlig bedre resultat end forventet
Bestyrelsen blev orienteret om det forventede resultat for 2010. Regnskabet for 2010 er ikke færdigrevideret, og skal først godkendes af bestyrelsen d. 15. april. Der foreligger dog på nuværende tidspunkt en temmelig sikker prognose, der viser at CBS kommer ud af 2010 med et overskud på knap 30 mio. kr., hvilket er et væsentligt bedre resultat end forudsat og forventet ved opfølgningen på Q3, der prognosticerede et overskud på ca. 5 mio. kr. Variationen mellem Q3-opfølgning og årsresultat skyldes primært tre faktorer; utilstrækkelig budgettering af indtægter decentralt, en rentefejl, og tilbageføring af planlagte hensættelser.

Afvigelser uacceptable
Både bestyrelsen og direktionen finder afvigelsen mellem budgetopfølgninger og årsresultat uacceptable og udtrykte forhåbning om de planlagte skridt til forbedring af økonomistyringen, herunder etableringen af tværgående økonomisupport, vil medvirke til at CBS bliver i stand til at udvikle bedre prognoser.

Drøftelser i pinde
Udover ovenstående drøftede bestyrelsen blandt andet følgende:

• Status på regionale og nationale drøftelser vedr. ”de små sprogfag”. Bestyrelsen følger udviklingen med interesse, men beslutninger på området må afvente afklaring vedr. de nationale og regionale drøftelser.

• Fastlærerdækningen på CBS uddannelser. Bestyrelsen bad direktionen vende tilbage med bud på målsætninger for fastlærerdækningen på CBS’ uddannelser – under hensyntagen til den for CBS ufordelagtige sammenhæng mellem basismidler, taxametersatser og uddannelsesvolumen, samt differentiering og prioritering af undervisningsformer.

• Status på implementering af strategien. Bestyrelsen udtrykte opbakning til BiS platformene og de foreløbigt udvalgte temaer. Bestyrelsen bad direktionen styrke arbejdet med at sikre lokalt ejerskab til strategien. Direktionen har inviteret Akademisk Råd’s næstformand til dialog om hvordan der kan udvikles større lokalt ejerskab til BiS platformene, hvilket vil være temaet for en workshop i akademisk råd d. 5. april.

• Status på den administrative reorganisering og de planlagte afskedigelser, samt udarbejdelse af nøgletal til måling af den administrative performance. Bestyrelsen udtrykte forståelse for at organisationen befandt sig i en svær periode, men udtrykte samtidig tillid til at omstillingsprocessen blev varetaget professionelt. Bestyrelsen bad direktionen arbejde videre med forslaget til måling af den administrative performance, idet den var bevidst om at et sådant målesystem kan forekomme forsimplet og unuanceret for de direkte involverede (administrationen). Men bestyrelsen understregede, at realiteten er, at der i staten er sat en dagsorden om øget effektivisering og nedbringelse af omkostninger til administration. CBS bør derfor selv prøve at definere de faktorer vi vil blive målt på.

• CBS-SIMI Executive. Som led i den løbende opdatering af bestyrelsen om CBS-SIMI Executive, orienterede direktionen om status siden sidst.