CBS varsler afskedigelse af op til 80 medarbejdere

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: © Skypixel | Dreamstime.com - 20. november 2014 - 12:190 kommentarer
Det er blevet besluttet, at der skal spares i alt 45 millioner kr. i lønmidler, svarende til cirka 80 fuldtidsstillinger. De 35 millioner kr. skal findes gennem personalereduktioner på institutterne, de 10 millioner kr. i administrationen.

CBS’ direktion varslede i går, onsdag den 19. november, masseafskedigelser på CBS ved et ekstraordinært møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Af de tidligere bebudede besparelser på 60 millioner kr. forventes 45 millioner kr. at skulle spares på løn.

Nu har CBS’ direktion varslet personalereduktioner

CBS’ ledelse fastholdt på et hårdt HSU-møde med meget kritiske medarbejderrepræsentanter onsdag den 19. november den bebudede spareplan på CBS, der har gjort det nødvendigt at varsle ”Beskæftigelsesrådet om, at det kan blive nødvendigt at afskedige medarbejdere af et større omfang.”

CBS skal, som tidligere udmeldt, nedbringe udgifterne med 60 millioner kr.om året, hvortil kommer behovet for at etablere puljer og buffere, frem mod 2017.

Forventningen fra CBS’ ledelse er, at cirka 45 millioner kr. skal spares på løn – heraf forventes det, at de 35 millioner skal findes på det akademiske område, mens de resterende 10 millioner kr. skal findes i administrationen..

I sin udmelding om personalereduktionerne på CBS’ intranet, CBSshare, giver direktionen udtryk for, at det er dens forventning, at det i værste fald vil være 80 medarbejdere på CBS, der frivilligt eller ufrivilligt vil blive berørt af besparelserne

Vil afværge deciderede afskedigelser mest muligt

Rammerne for, hvordan den videre proces tilrettelægges, blev også diskuteret på det ekstraordinære HSU-møde. Ifølge udmeldingen til medarbejderne er det nemlig direktionens intention, at antallet af medarbejdere, som decideret vil skulle afskediges, skal minimeres mest muligt.

Der bliver derfor sat en række afværgeforanstaltninger i gang, som skal begrænse antallet af deciderede afskedigelser og/eller at afbøde følgerne af dem.

Det er nemlig direktionens forventning, at antallet af afskedigelser kan reduceres væsentligt ved brug af afværgeforanstaltninger så som frivillige fratrædelsesordninger.

Afværgeforanstaltninger dækker over såvel kollektive foranstaltninger, så som ingen udbetaling af overarbejde, som individuelle foranstaltninger, så som tiltag som nedsat arbejdstid, frivillig fratrædelse og lignende.

Hvordan afværgeforanstaltningerne nærmere vil blive anvendt er noget, direktionen vil beslutte efter drøftelse i et forhandlingsudvalg under HSU.

2 måneder at forhandle frivillige fratrædelser i

Hvad de individuelle afværgeforanstaltninger angår, så er de noget, den enkelte medarbejder og leder skal drøfte med hinanden.

Det vil der være råd og vejledning at hente til fra tillidsrepræsentanter og HR Services, og det vil i sidste ende være tillidsrepræsentanten, der indgår aftalen på medarbejderens vegne.

De individuelle aftaler er netop individuelle – det vil ikke nødvendigvis være det samme, individuelle medarbejdere vil kunne få ud af en sådan forhandling. Det vil heller ikke nødvendigvis være alle, den lokale ledelse vil være interesseret i at indgå en frivillig fratrædelsesordning med.

Vinduet for at drøfte individuelle aftaler vil ifølge udmeldingen stå åbent i 2 måneder, frem til onsdag den 21. januar 2015. Så vil direktionen og de budgetansvarlige ledere sammen vurdere det resterende behov for besparelser.

De vil så sammen skulle finde frem til, hvor mange deciderede afskedigelser, der bliver behov for – og hvem der vil skulle afskediges.

Afskedigelsesrunde først i februar

Når der er blevet opnået de besparelser, der kan opnås gennem afværgeforanstaltningerne, vil det nødvendige antal afskedigelser så blive meldt ud til HSU. Det bliver på et møde onsdag den 28. januar, og de individuelle afskedigelser vil så blive varslet torsdag den 5. februar 2015.

I forbindelse med afskedigelserne vil der være en supportpakke med tilbud om outplacement-forløb (kursus i jobsøgning) samt kompetenceudvikling. Der vil også være et psykologisk beredskab til rådighed for alle involverede.

Stormøde i Ovnhallen i næste uge

Der vil være et åbent informationsmøde den 26. november fra 13.30 til 15.00 i Ovnhallen. Her vil ledelsen give en kort opdatering om CBS' økonomi og den aktuelle proces, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

Stormødet, der vil blive afholdt på engelsk, vil desuden blive streamet og senere lagt på CBSshare.

Info 

Tidsplan for afværgeforanstaltninger og afskedigelser

19. november 2014:
HSU orienteres om behovet for personalereduktioner på CBS. Afværgeforanstaltninger, herunder forhandling om blandt andet frivillige fratrædelsesordninger, går i gang.

21. januar 2015:
Deadline for indgåelse af frivillige aftaler om fratrædelse og øvrige individuelle afværgeforanstaltninger.

28. januar 2015:
HSU orienteres om det antal af medarbejdere, som det er nødvendigt at afskedige efter forhandlinger om afværgeforanstaltninger er afsluttet.

5. februar 2015:
Afskedigelser varsles koordineret på tværs af CBS.

28. februar 2015:
Afskedigelserne får effekt.