cbsobserver.dk lukker og slukker

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 17. februar 2010 - 12:0014 kommentarer
Avisbestyrelsesformand Kurt Jacobsen påpeger, at redaktionens ressourcer og situation gjorde det sikre valg til det eneste ansvarlige.

Webavisen forgår, papiravisen består. Det var den beslutning, som Avisbestyrelsen for CBS OBSERVER & cbsobserver.dk enstemmigt vedtog tirsdag formiddag. Der vil derfor blive lukket for webavisen fredag den 26. februar 2010 klokken 16.

Enstemmig bestyrelse fortsætter papirudgaven
Fremtiden for CBS’ redaktionelt uafhængige medie bliver, at CBS’ snart 32årige avis CBS OBSERVER fortsætter. Det bliver webavisen cbsobserver.dk, der lukker. Bag beslutningen stod en fuldstændigt enig Avisbestyrelse bestående af to repræsentanter fra CBS’ videnskabelige personale, to repræsentanter fra CBS’ teknisk-administrative personale og to repræsentanter fra CBS Students. Rektors repræsentant i Avisbestyrelsen havde meldt afbud.

Læserundersøgelse på webben pegede på webben
Inden beslutningen blev truffet, havde Avisbestyrelsen gennemgået resultaterne af den vejledende læserundersøgelse, der var blevet lagt på webavisen. Der var kommet godt 650 besvarelser ind, og i udgangspunktet var resultatet, at respondenterne satte størst pris på papiravisens indhold, men at flertallet – 56 procent mod 40 procent – helst ville bevare webavisen.

I sin inddragelse af undersøgelsens resultater i overvejelserne tog avisbestyrelsen dog højde for, at undersøgelsen med sin placering per definition ville tiltrække flest besvarelser fra webavisens brugere. Den forholdt sig også til, at 25 procent af besvarelserne angav aldrig at læse webavisen og således udelukkende havde klikket sig ind for at bevare papirudgaven.

Overraskende nok var CBS’ bachelorstuderende en af de to grupper, hvor der i undersøgelsen var flertal for at bevare papirudgaven frem for webavisen. Den anden var CBS’ VIP’er (videnskabelige personale).

Ikke en klokkeklar og utvetydig overvægt
- Vi tog undersøgelsens tilkendegivelser seriøst. Men resultaterne bød ikke på en så klokkeklar og utvetydig overvægt til den ene eller den anden side, at vi kunne lægge den til grund for vores endelige afgørelse. Vi sidder i Avisbestyrelsen inde med en indsigt i redaktionens ressourcer og situation, som avisens læsere og webavisens brugere ikke har, og som vejede tungere end den indikation, vi fik fra undersøgelsen, siger avisbestyrelsesformand Kurt Jacobsen og påpeger:

- Vi fik en særbevilling til et projekt, som skulle løbe frem til udgangen af august i år. Projektet skulle efter planen evalueres grundigt gennem foråret med henblik på at afdække, hvordan vi skulle gribe CBS’ redaktionelt uafhængige mediebillede an fremover. Bevillingen blev standset i utide, og hvor Avisbestyrelsen inden projektets opstart havde akkumuleret midler til selv at investere 300.000 kr. i det, står vi i dag med et underskud på over 300.000 kr., som vi skal i gang med at afvikle.

Den eneste ansvarlige beslutning var det sikre valg
Det var som nævnt ovenfor en enig bestyrelse, der traf beslutningen. Men afgørelsen faldt ikke uden grundig diskussion af de alternative muligheder.

- Det var den eneste ansvarlige beslutning, vi kunne træffe. Vi overvejede seriøst, om vi skulle lukke papirudgaven og kaste os ud i en omstilling af redaktionen og videreudvikling af webavisen. Kriteriet skulle være, at den realistisk skulle være i stand til også at tilbyde et indhold med de styrker og den gennemslagskraft, som avisens har, fortæller Kurt Jacobsen og påpeger:

- Vi måtte i sidste ende erkende, at en sådan omstilling og videreudvikling ville kræve en investering af ressourcer. De ressourcer råder Avisbestyrelsen – med redaktionens tilbageværende bemanding og udsigten til at skulle afvikle en akkumuleret negativ opsparing på mere end 300.000 kr. – ikke over. Med papirudgaven kan redaktionen levere et veldokumenteret produkt af en kendt kvalitet og med realistiske udsigter til at kunne afvikle vores underskud inden for en rimelig tidsramme.

Kan vi skaffe midlerne, åbner vi webavisen igen
Avisbestyrelsens formand understreger, at visionen om en webavis i CBS OBSERVER-regi ikke hermed er endegyldigt opgivet. Bliver det muligt ad andre veje at skaffe midlerne til at genoplive webavisen og skabe den synergieffekt mellem de to medier, som var den oprindelige ide med projektet, vil Avisbestyrelsen gribe chancen med alle hænder.

- Vi er fortsat overbevist om, at en kombineret avis/webavis er den optimale løsning for et redaktionelt uafhængigt journalistisk medie på CBS. CBS er et universitet. Vi er forpligtede til at lære vores studerende – og til at minde os selv og hinanden om – at orientere sig grundigt om det samfund og de sammenhænge, vi alle indgår i, siger Kurt Jacobsen og understreger:

- Det gælder i CBS’ kontekst både ved at følge med i den løbende nyhedsstrøm, ved at deltage i og forholde sig til den fri og åbne universitetsdebat og ved at sætte sig ind i komplekse sammenhænge serveret gennem en analyserende, perspektiverende og kritisk formidling, der ikke drukner i informationsstrømmen. Det er fortsat Avisbestyrelsens ambition på et tidspunkt at kunne levere hele pakken.

Info 

cbsobserver.dk: Websiden vil blive lukket for opdateringer mv. på fredag den 26. februar kl. 16. Det vil fortsat være muligt at læse og søge i indholdet, men det vil ikke længere være muligt at kommentere, blogge og lignende.

Dokumentation: Avisbestyrelsens beslutningsreferat, der er blevet sendt til rektor Johan Roos, kan hentes som vedhæftet pdf-fil nedenfor og læses.

Dokumentation: Læserundersøgelsens besvarelser og resultater kan ligeledes hentes som vedhæftet pdf-fil nedenfor og læses.
 

Kommentarer

Jeg er mildest talt chockeret over at

  • - beslutningen er enstemligt vedtaget 
  • - man virkelig på CBS kan mene dette alvorligt: Hvad skete der med Join Us, Rewarding Imagination og det med excellence? Og hvad med dialogen nu?
  • - man på et universitet/business school som underviser i strategisk kommunikation ikke kan se at dette medium er et must ift at have dialog mellem ledelse, VIP, TAP og studerende på tværs af sprog
  • - beslutningen øjensynligt tages efter en relativ lille og måske ikke helt valid rundspørge - hvad med CBS' strategiske kommunikation?
  • - der ikke er nogle her blandt vore 20.000 ansatte og studerende der har kommentarer - på godt eller ondt

Jeg bliver nødt til at være overbevist om at

- dette er et opråb
- man finder en ny platform hvor interne stakeholders kan have dialog

 

Hvad synes du?

Kære Janni

Der er ingen af dine ovennævnte betragtninger, jeg selv eller nogen i Avisbestyrelsen er uenig i. Der var bare ikke ressourcer - hverken økonomiske eller menneskelige - til en både/og løsning.

Avisbestyrelsen stod i en situation, hvor redaktionen med kun to fuldtidsmedarbejdere og en gæld på over 300.000 kr., der skal afvikles fra eget budget, måtte træffe et valg.

Skulle webavisen videreudvikles og redaktionen (de tilknyttede valgte redaktører og freelance studenterskribenter) omorganiseres, så den med effekt bare til dels kunne løfte formidlingen af den type indhold, som avisen reelt egner sig bedst til, ville det kræve en investering i ukendt størrelsesorden.

Men Avisbestyrelsen råder ikke over flere midler til investering - den har i stedet en gæld at afvikle. Det vidste man med sikkerhed kan lade sig gøre over tid med papirudgaven, og den har et kendt og pænt højt kvalitetsniveau, der vil kunne opretholdes selv med stram økonomi.

Undersøgelsen var ikke en afstemning i et øråd, den var et værktøj til at give Avisbestyrelsen en indikation om læsernes ønsker.

I Avisbestyrelsen sidder både en lektor i med erfaring inden for statistik og en studerende med erfaring inden for udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelser.

Forholdene taget i betragtning - herunder den lave deltagelsesprocent og det forhold, at undersøgelse var på webavisen og dermed mest umiddelbart tilgængelig for webavisens læsere - gav de begge udtryk for, at forskellen ikke kunne tolkes som signifikant.

Havde der været tale om en forskel på 80-20 eller bare 75-25 til den ene eller den anden side, ville det have været noget andet. Men det var den ikke.

Avisbestyrelsen tog det, den opfattede som den eneste ansvarlige beslutning - både økonomisk og i forhold til fortsat at opretholde et redaktionelt uafhængigt medie med en vis gennemslagskraft på CBS.

Bjørn Hyldkrog
ansvarshavende redaktør

Hvad synes du?

Jeg forstår ikke at det kan være muligt at skabe en gæld på 300.000 når "Mediehuset" har fået en ekstra bevilling det år. Det sender et signal om manglende ledelse og styring af sine omkostninger, og er et meget uheldigt argument at føre ind i debat om produktudviklingsstrategi (Valg med medie).

Det virker som redaktionen lever meget i deres egen verden, og tager mere hensyn til sig selv end den omverden de er sat i verden for at varetage.Det ville være rart med nogen tal på aktvivitet på de 2 medie, så der var faktuelle tal for hvem der brugte hvad. Det står stadigvæk uklart hvilket prioriteter om indhold som Avisbestyrelsen prioritere som mere vigtigt, og som er lettere at formidle i en avis, og derfor også baggrunden for deres beslutning. 

Det er et meget uheldigt signal at lave en undersøgelse som senere ikke bliver brugt til noget.  Selvom 98 personer (16 % af hele undersøgelsens respondenter ) har sat et klart ønske om noget andet.

Hvad ligger der af faglige argumenter for at gå tilbage til at levere nyheder/informationer som er op til en måned gammel istedet for daglige nyheder?

Daglige nyheder vil bedre kunne påvirke debatten på CBS med det samme.

Venlig Hilsen 

Christian Kryger

Hvad synes du?

mellem redaktionen og Avisbestyrelsen.

Det drejede sig ikke om manglende økonomistyring, men større uforudsete udgifter, et udforudset annonceindtægtstab i begyndelsen af året og det, at projektbevillingen til webavisen ikke dækkede de ekstraomkostninger, både driften og udviklingen af webavisen og den sideløbende udvikling af papirudgaven indebar. Avisbestyrelsen og redaktionen var forpligtede til begge dele, ikke bare det ene. CBS' direktionen er løbende blevet fuldt orienteret om konsekvenserne.

Selvfølgelig er Avisbestyrelsen nødt til at træffe sin beslutning ud fra økonomiske hensyn. Det er det, der er dens opgave. Beslutningen gik i princippet up på at koncentrere sig om kerneforretningen, som man ved, man kan få til at give overskud.

Afgørelsen skulle træffes med virkning fra udgangen af februar - uden den evaluering og mere langsigtede planlægning, det oprindeligt var lagt op til i ledelsepuljeprojektet. Om afgørelsen kan anfægtes? Selvfølgelig! Det ville den modsatte afgørelse også kunne - med lige så stor berettigelse.

vh

Bjørn Hyldkrog
ansvarshavende redaktør

Hvad synes du?

Jeg kan kun erklære mig 100% enig med Jannie Huus Tange. Prøv at se dagens Information: www.information.dk/225117

Hvad synes du?

... det var en forkert beslutning I traf!

Når nu det var 50/50 kunne man ud fra bestyrelsens synspunkt lige så godt have valgt papiret fra og meldt sig ind i det 21. århundrede hvor vi tør engagere os i debat og dialog i nuet. Og stået ved det. Jeg er dybt, dybt uenig i beslutningen og er enormt skuffet over CBS' valg. Observer er et fedt medie som vi (studerende så vel som ansatte) kunne bruge til mange ting - som avisen slet ikke kan.

Janie

Hvad synes du?

Hej Janie

Bare for lige at klarificere. I undersøgelsen mente 56,3 procent af samtlige respondenter, at hvis de skulle vælge mellem de to medier, så ville de helst beholde webavisen. 40,5 procent ville helst beholde papiravisen. Jeg vil kalde det et klart flertal, der mener, at webavisen skal overleve.

Det er ganske rigtigt, som Bjørn skriver, at ser vi isoleret på bachelorstuderende, så var og 47,8 for webavisens overlevelse 50,8 og procent for papiravisens. Der var 180 respondenter i denne gruppe.

På kandidatstudierne var den samme fordeling til gengæld 65,1 procent for webavisens overlevelse og 32,3 procent for papiravisen. Her var der 189 respondenter.

Ser man master- og HD-niveauet, hvor det faktisk overraskede mig, at vi havde respondenter  og altså læsere, så mente ikke mindre end 73,1 procent, at webavisen skal fortsætte og 23,1 procent at det skulle være papiravisen. Denne gruppe studerende er dog kun på 52 respondenter.

Den korte version er, at bladets bestyrelse har set fuldstændig bort fra sin egen undersøgelse, fordi undersøgelsens konklusioner ikke passede med de konklusioner, der var draget allerede før bestyrelsen fik tallene at se.

De bedste hilsner

Jørn Albertus
webredaktør

Hvad synes du?

Kære Jørn - du skriver:

"Den korte version er, at bladets bestyrelse har set fuldstændig bort fra sin egen undersøgelse, fordi undersøgelsens konklusioner ikke passede med de konklusioner, der var draget allerede før bestyrelsen fik tallene at se."

Kort og godt - det passer ikke.

Bjørn Hyldkrog

Hvad synes du?

Kære Bjørn

Jeg ved, at i hvert fald tre af bestyrelsesmedlemmer havde besluttet sig før mødet for at papiravisen skulle overleve. Længere er den ikke.

- Jørn

Hvad synes du?

Der var jo også afgivet en brevstemme, og vedkommende må jo have besluttet sig før mødet.

- Jørn

Hvad synes du?

At avisens bestyrelsesmedlemmer gik ind til et møde med en holdning til, hvad de personligt ville foretrække på forhånd, er ikke anfægteligt. At et bestyrelsesmedlem skriftligt havde angivet, hvad vedkommende ville foretrække på forhånd, er ligeledes på sin plads.

Du skriver: "Den korte version er, at bladets bestyrelse har set fuldstændig bort fra sin egen undersøgelse, fordi undersøgelsens konklusioner ikke passede med de konklusioner, der var draget allerede før bestyrelsen fik tallene at se."

Avisbestyrelsen så ikke bort fra sin egen undersøgelse.

Den beslutning, der blev truffet, blev ikke truffet på grundlag af forudindtagede holdninger, men ud fra en bred vifte af betragtninger med særligt vægt på økonomi, redaktionens menneskelige ressourcer og sikkerhed for relevans og gennemslagskraft gennem den kommende strategiproces på CBS.

Der var i øvrigt tale om en enstemmig bestyrelsesbeslutning - valg-mulighederne blev diskuteret igennem og afvejet, og ingen talte imod den endelige afgørelse.

Længere er den ikke.

Bjørn Hyldkrog

Hvad synes du?

Der er naturligvis ikke tale om, at bestyrelsen har set fuldstændig bort fra sin egen undersøgelse. Undersøgelsen har et meget beskedent empirisk grundlag med en meget lille svarprocent og meget forskellige svarprocenter for de forskellige grupper på CBS. Hertil kommer, at resultaterne er både mudrede og modsigelsesfyldte.

At lade en sådan undersøgelse afgøre bestyrelsens beslutning ville være helt uansvarligt – og det har da heller aldrig været meningen. Hensigten var alene at give bestyrelsen en mulig indikation af stemningen på CBS, og dér har vi altså ikke fået en undersøgelse, der havde et tilstrækkeligt svargrundlag eller en tilstrækkelig klar melding til, at det kunne få afgørende indflydelse.

Det er muligt, at flere medlemmer af bestyrelsen allerede forinden havde taget stilling til, om det var web-avisen eller papir-avisen, der skulle videreføres. Det skal jeg ikke kunne sige, men strengt taget er der jo ikke noget i vejen med det. I den sammenhæng skal det huskes, at bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for de forskellige grupper på CBS og deres organisationer: TAP’erne og TAP-klubberne, VIP’erne og Amanuensisrådet, de studerende og CBS-Students. Bestyrelsesmedlemmerne havde inden bestyrelsesmødet diskuteret spørgsmålet i deres respektive baglande og også baseret deres endelige stillingtagen herudfra.
 
Vi brugte rent faktisk ganske megen tid på at diskutere, vurdere og tolke undersøgelsen og endte med at tage en beslutning, der byggede på en vurdering af undersøgelsen og på stemningen i medlemmernes baglande. Og så anlagde vi en helhedsvurdering af avisens samlede journalistiske, organisatoriske og økonomiske situation efter inddragelsen af ledelsespuljebevillingen.
 
Det vil være for vidt hér at komme ind herpå, men bestyrelsen var altså enige i, at det mest forsvarlige ville være at fortsætte med papir-avisen, om end vi jo helst havde fortsat med begge udgaver. Men det er der altså ikke økonomi til.

Kurt Jacobsen
Avisbestyrelsesformand

(Kurt Jacobsen har fra Moskva sendt denne kommentar til redaktionen med mail, fordi han ikke selv har kunnet få adgang til at uploade den.)

Hvad synes du?

Det er et temmelig kraftigt signal at sende fra bestyrelsen, at konsekvensen af en mindre bevilling bliver en lynlukning af den ene af to kommunikationskanaler.

Set med økonomiske briller er det givet den rigtige (læs: forsvarlige) beslutning at lukke webavisen, når nu bladudgaven og dens nuværende (historiske) omkostninger kan passe med budgettet, og den omtalte gældspost. Det kan også alt andet lige på mange måder forsvares at fortsætte som hidtil og blot fyre de senest ankomne - der i øvrigt arbejder på et tidsbegrænset projekt med en usikker fremtid.

Det er dog på alle måder uforståeligt, at man vælger at se så traditionelt når det kommer til valg af medie. Ingen under 35 og ved sine fulde fem kan vel se en større fremtid i et trykt informationsmedie end i et online kommunikationsmedie. Jeg har ikke hørt eet eneste argument for dette i debatten. Hvad betyder i den sammenhæng: "den type indhold, som avisen reelt egner sig bedst til"? Indsigt? Baggrund? Dybde? Debat? Kan det ikke skabes online er det vel formidlerne, der er noget galt med.

Det dufter en lille smule af, at journalistfagets kæpheste med al dets snak om sig selv som en 4. statsmagt, fader til al demokrati og debat, redaktionelt overlegne lederegenskaber og fantastiske overenskomster.. præcis er kommet frem til, at det naturligvis er papirudgaven, der skal beholdes. Hvordan skulle vi dog ellers kunne finde vej i denne usikre og hastigt bevægende verden.

Jeg savner andre end økonomiske argumenter og den enlige tilfældige undersøgelse man tilsyneladende skiftevis læner sig op ad og frasiger sig validiteten af. Måske fordi de ikke eksisterer?

Hvad med de yngre medlemmer af bestyrelsen? Har de ingen mening til debatten?

Hvad synes du?

Hej Mogens

Jeg har opfordret de to studentermedlemmer af OBSERVERs bestyrelse til at skrive et svar til dig og os andre. Det har de lovet, at de ville, men der er bare ikke kommet noget...

Jørn

Hvad synes du?