Magtesløs studerende efterlyser rettigheder

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde HansenJørn Albertus, illustration - Foto: © N.l | Dreamstime.com - Man & Imbalance - 23. oktober 2014 - 8:502 kommentarer
Det er dit ord mod eksamenstilsynets og den It-ansvarliges, når It’en driller ved eksamen. Hvis der ikke står noget i eksamensrapporten er alt foregået som ved normal procedure.

Eksamensklage blev afvist, fordi der ikke forelå noget indrapporteret om de tekniske problemer, som klageren havde oplevet. CBS OBSERVER har talt med vidne, der bekræfter klagers udgave af sagen.

”No exam paper to grade”

Stud.merc.(kom) Kristian Schäfer er i praktik på tredje semester. For at kunne hellige sig al sin tid til praktikforløbet valgte han i sommers at tage 2 fag på CBS’ sommerskole, ISUP (CBS’ International Summer University Programme).

Det ene fag, Sustainable Supply Chain Management and Reversed Logistics, afsluttede han ved den ordinære 4-timers skriftlige stedprøve den 30. juli i CBS’ eksamenshal på Amager.

Eller det troede han i hvert fald.

Selv om han oplevede adskillige IT-relaterede problemer under eksamenen, endte han med at aflevere en opgavebesvarelse, som han var godt tilfreds med.

Senere hen modtog han karakteren -03 for sin opgave med begrundelsen ”no exam paper to grade”.

Den studerendes beskrivelse af forløbet

Efter at have prøvet at tilgå eksamensmappen flere gange konstaterer Kristian Schäfer, at han af den ene eller anden årsag ikke har adgang og således ikke kan hente opgaveformuleringen til den pågældende eksamen.

Eksamen er sat til at starte klokken 09:00, men da der er gået en 5-10 minutter, og Kristian Schäfer ifølge eget udsagn stadig ikke har fået adgang til opgaven, henvender han sig til en tilsynsførende, som dog ikke kan hjælpe ham.

Det er et job for den IT-ansvarlige, som imidlertid ikke kan hjælpe ham. Ifølge Kristian Schäfer er det først efter 20 minutter inde i eksamen, han kan begynde på sin opgavebesvarelse – dette efter den IT-sagkyndige har kopieret opgaven over fra en USB-nøgle.

Da Kristian Schäfer skal aflevere sin opgave kommer han igen i problemer. Han skriver i sin klage, at han får assistance af it-vejlederen, der vha. af et usb-stik hjælper ham med at oploade eksamensbesvarelsen.

IT-problem fremgik ikke af eksamensrapport

Da Kristian Schäfer 4 uger efter eksamen modtager dumpekarakteren, tager han straks kontakt til ISUP-sekretariatet for at gøre dem opmærksomme på, hvad, han mener, må være en klar fejl.

Det bliver startskuddet til en klageproces, som i skrivende stund stadig er uafsluttet.

CBS’ juridiske afdeling, Legal mener ikke, at der er dokumentation for, at Kristian Schäfers oplevelse af eksamensforløbet er sand, fordi Kristian Schäfers IT-problemer ikke fremgår af eksamensrapporten.

Ifølge CBS’ egne procedurer for afholdelse af eksaminer skal enhver uregelmæssighed indrapporteres af den ansvarshavende tilsynsførende. Legal lægger derfor i denne sag vægt på, at de hændelser med it-problemer, Kristian Schäfer beskriver, han har haft ved eksamenen ikke er beskrevet i rapporten og derfor ikke har fundet sted.

Selv om der er tale om ord-mod-ord, lader Legal tvivlen komme eksamenstilsynet til gode.

Legal afviser klagen med henvisning til normal procedure

Legal pointerer også i afgørelsen – som er en afvisning af klagen – at det er fast procedure, at alle episoder, hvor der er udfordringer, eller hvor eksamen ikke forløber som planlagt, noteres i eksamensrapporten.

I afvisningen påpeger Legal, at IT-supporten ”normalt” kan skaffe den studerende adgang til den stillede eksamensopgave i løbet af 5 minutter – men Legal forholder sig ikke i afgørelsen til, om de normale procedurer har været fulgt i Kristian Schäfers sag.

Det kan Legal ikke, da der ikke foreligger noget om det i eksamensrapporten.

Eksempelvis skriver Legal, at ”det eneste scenario, IT-supporten kan forestille sig, hvor den studerende ikke har kunnet tilgå den stillede eksamensopgave i 30 minutter, vil derfor umiddelbart være, hvis den studerende ikke har kontaktet tilsynet eller IT-supporten”.

I stedet hæfter Legal i afgørelsen sig ved, at Kristian Schäfer ville have modtaget en kvittering via e-mail, hvis han altså havde afleveret sin opgave korrekt. Desuden understreges det, at der ”til dato ikke været udfordringer med kvitteringssystemet”.

Ud fra dette konkluderer Legal, at funktionen virker, og at det derfor er Kristian Schäfer selv, der er ansvarlig for fejlafleveringen.

Ikke første gang IT-bøvl spolerer en eksamen

CBS OBSERVER dokumenterede allerede for 9 måneder siden, at kvitteringssystemet for korrekt aflevering af eksamensbesvarelser ikke altid virker upåklageligt.

Dengang bragte vi historien om en studerende, der grundet en teknisk fejl i det elektroniske afleveringssystem i første omgang fik en dumpekarakter og stod til en omprøve.

I kølvandet på den fortælling, blev de studerende af IT-afdelingen opfordret til at gå med både livrem og seler, når de skal aflevere deres eksamen online. For – som det lød fra It-afdelingen dengang – der er jo altid en lille risiko for fejl, når man har med It at gøre.

Legal fik da også CBS’ IT-afdeling til at gennemgå samtlige USB-nøgler tilknyttet eksamenshallen for at finde den forsvundne opgave.  Men desværre var man for sent ude.

USB-nøglerne var blevet renset for indhold, da eftersøgningen blev sat i gang, og Kristian Schäfers opgave var ikke at finde.

Mener studerende har været logget på flere computere

Legal anfører i sin sagsfremstilling, at man af en It-log kan se, at Kristian Schäfer tilsyneladende har gemt sin opgavebesvarelse i en eksamensmappe for det andet fag, som han tog på ISUP. Og Legal mener, at Kristian Schäfer selv har slettet opgavebesvarelsen dagen efter ved at overskrive den med en anden eksamensbesvarelse.

Legal anfører tillige, at det af IT-loggen fremgår, at Kristian Schäfer under eksaminen den 30. juli har tilgået Learn, hvor eksamensopgaven hentes og afleveres, fra 2 forskellige IP-adresser, der begge tilhører computere i CBS’ eksamenshal.

Legal forholder sig ikke til, hvordan det under en stedprøve uden hjælpemidler for en studerende overhovedet er muligt at få adgang til ikke bare 2 forskellige eksamensmapper, men også til 2 forskellige computere.

Hverken det ene eller det andet burde være muligt – og slet ikke uden at det fremgik af eksamensrapporten. Et tænkt scenario kunne for eksempel være, at Kristian Schäfer har afleveret sin opgave til en it-vejleder på usb-stik, og at sidstnævnte har uploadet opgaven fra usb-stikket til en forkert eksamensmappe, men glemt at skrive noget om det i indrapporteringen.

Vidne bekræfter studerendes beretning

CBS OBSERVER har i researchen til denne artikel taget kontakt til en medstuderende til Kristian Schäfer, der – modsat eksamenstilsynet – kan rapportere om at have overværet en hel del bøvl til den pågældende eksamen.

Vidnet, Tobias Urban, der under eksamen sad umiddelbart til højre for Kristian Schäfer, bekræfter dennes version af forløbet. Han husker klart, at Kristian Schäfer på intet tidspunkt forlod den computer, han havde fået tildelt, hvilket ikke stemmer overens med den IT-log, som Legal referer til.

Tobias Urban overværer, at en IT-ansvarlig er inde over hele afleveringsprocessen, og at IT-medarbejderen bekræfter, at Kristian Schäfers opgave er blevet afleveret korrekt.

Fik pop-up besked for korrekt aflevering

Kristian Schäfer fortæller, at han i forbindelse med opgaveafleveringen – trods de mange bump på vejen – stoler blindt på, at CBS’ IT-sagkyndige naturligvis kan deres kram.

Han forlader derfor eksamenshallen i god tro lidt over 11:00 – hvilket også er i overensstemmelse med tilsynets beretning – efter at have fået pop-up beskeden for godkendt aflevering på Learn.

Kristian Schäfer erkender i dag, at han skulle have insisteret på at få lov at tjekke den officielle kvittering, der eftersendes per mail, inden han forlod eksamenshallen.

Men som alle studerende ved, så er der ved en lukket stedprøve ikke adgang til internettet, og det er heller ikke tilladt at vende tilbage til lokalet, når man først har afleveret og forladt det.

Legal påpeger i afgørelsen på Kristian Schäfers klage, at det er den studerende selv, der skal kigge på kvitteringen for at se, at det rigtige er afleveret.

Afgørelse er anket

Kristian har efterfølgende anket Legal’s afgørelse i sagen. Omprøven har han dog været nødt til at tage. Den fandt sted den 2. oktober, det vil sige mindre end en uge efter afgørelsen i den oprindelige klage, der faldt den 26. september.

Han henvendte sig ellers den 16. september på rektor Per Holten-Andersens kontor – desværre forgæves. Her blev han blot sendt videre til Legal, der på vegne af rektor, tager sig af alle studenterklager.

Selv om Legal altså ikke har givet Kristian Schäfer medhold i hans klage, skriver man i sit svar, at ”det er blevet indskærpet i forhold til tilsynet og IT-vejlederne, at alle forsinkelser for studerende i forbindelse med skriftlige stedprøver, skal fremgå af eksamensrapporteringen”.

Info 

Yderligere relevante oplysninger

CBS OBSERVER har i arbejdet med denne artikel adskillige gange henvendt sig til de involverede afdelinger på CBS: Legal og IT-afdelingen, der ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag.

Ud over svaret på Kristian Schäfers eksamensklage, som CBS OBSERVER har fået via aktindsigt, der kan downloades nedenfor (Denne er midlertidigt fjernet, idet et enkelt navn ikke var blevet overstreget - vi lægger det tilbage på sitet, når dette er gjort, red.), henviser de til External Affairs, som CBS OBSERVER har stillet 13 opklarende spørgsmål.

Som svar på disse har Patrick S. Gram, der er chef for External Affairs, skrevet til OBSERVER, at vi er velkomne til at kontakte de 2 afdelinger for interview – dog kun omhandlende principielle aspekter af sagen, da CBS ikke kommenterer på personsager, hvilket vi agter at gøre.

Vores 13 spørgsmål kan du læse her.

Kristian Schäfer har givet CBS OBSERVER fuldmagt til at gå ind i sin sag.

I aktindsigten, der kan downloades nedenfor, har vi overstreget navne på sagsbehandlere og ansatte på CBS.

BilagStørrelse
PDF icon aktindsigt.pdf1,27 MB

Kommentarer

The whole exam complaint procedure is a total mess. CBS is a poster boy for screwed up incentives. Couple of times I complained and got my complained letter copy pasted with words not/no pasted in as a reply. The whole process of complaining to the same people that you are complaining about is stupid. They know they made a mistake, they arent upset when you tell them that.

And IT is a special topic. CBS IT team could barely operate a calculator... if it was apple calculator only, of course.

Hvad synes du?

Someone, please please please bring an end to the never ending flow of bad stories stemming from Legal "services". They don't care about anything but keeping the system intact no matter how many mistakes, horrifying stories and bad conduct this institution is responsible for. Stop the denial, learn from your mistakes and get real. Start by making the assesments and the complaint procedure much more transparent. Have a good day

Hvad synes du?