Debatindlæg: CBS ny web – suk!

Skrevet af Bo Bøgeskov - Foto: Jørn Albertus - 20. februar 2013 - 13:1916 kommentarer
Bo Bøgeskov, sekretariatsleder i Department for Business and Politics

Bo Bøgeskov, sekretariatsleder i Department for Business and Politics, har gået det ny cbs.dk efter i sømmene og erklærer sig utilfreds – med det grafiske resultat, med håndteringen af indholdssiden og ikke mindst med processen, der førte til disse.

For et par uger lanceredes den ny cbs.dk. Efter 3-4 udskydelser af lanceringen var forventningerne slidte, men dog store. For min del var skuffelsen stor, og jeg var på vej til et ganske heftigt skrift derom straks efter modellen skriv og send.

Da institutioner ikke skifter web-side, som andre skifter sokker, er det en alvorlig situation, så jeg valgte dog at vente lidt. Dette dels for at komme rundt i alle hjørner af den nye side, dels for at blive så fri som muligt af den indbyggede ulyst vi vel alle har til at skulle starte forfra med at lede efter informationer, man tidligere vidste hvor var.

I de mellemliggende uger, hvor jeg biede, har jeg med åbne spørgsmål spurgt kolleger – VIP’ere som TAP’ere – om deres syn på den ny side, ligesom vi på instituttet har opfordret medarbejderne til at sende deres synspunkter til de ansvarlige.

Det er naturligvis ingenlunde en dækkende evaluering, men jeg konstaterer blot at jeg intetsteds – og hos ingen enkeltperson – har mødt nogen begejstring for den ny cbs.dk – i øvrigt svarende til det eneste offentligt kendte billede fra kommentarerne til de to indlæg på CBS OBSERVER.

Beklageligt indtryk
Efter et par ugers afventen må jeg sige, at jeg til fulde deler såvel Tor Hernes umiddelbare æstetiske chok som den professionelle anmelder Ernst Poulsens mere komparativt funderede betragtninger. Jeg vil derfor ikke gentage deres hovedsynspunkter, men kun supplere en smule omkring det grafiske indtryk.

De sørgerandsassocierende sorte felter på forsiden danner tillige bund for hvid negativ skrift. Her står vi overfor et valg mod bedre vidende. Typografer har vidst det meget længe, og de fleste grundbøger om web-design gentager det: negativ skrift er vanskeligere at læse for det menneskelige øje end positiv skrift.

Tilsidesættelsen af dette fysiologiske vilkår bliver naturligvis mere alvorligt, jo mindre fontstørrelse der anvendes. På forsiden går det gradvist galt for at blive helt slemt øverst til venstre i ordet ”Handelshøjskolen”, der indgår næsten ulæseligt i logoet, og i båndet forneden med akkrediteringslogoerne, som med kvælningen af deres farver næsten forsvinder med underlaget.

Det sidste er et ret uforklarligt valg når medtænkes, hvor markant ”the triple” bruges i CBS’ markedsføring, og når vi ved hvordan den slags afkodes som det første andre steder i verden.

De anvendte fotos er behandlet med et filter, og CBS bygningernes ex- og interiør er nærmest fraværende. Hermed udviskes den kraft og attraktion der ligger i CBS’s fysiske rammer. Nyansatte, såvel som gæsteforskere fra junior til seniorniveau, har gennem årene alle bemærket den kvalitet, CBS rådede over og udstrålede i kraft af sine fysiske rammer. Det er en del af vores brand.

Filtret, anvendt på fotos af den ansatte, fjerner individuel udstråling og forekommer uden ide i relation til de ideer, vi ellers plejer, skriver om i visioner og strategier osv.. Helhedsindtrykket af fotomontagerne på institutternes personalesider kan bedst sammenlignes med kopimaskinfirmaets salgsafdeling, som de sås for 15år siden, der med den filterskabte gulnede kornethed tilføjes et touch af at have hængt i rygerkantinen i mange år.

Det grafiske indtryk og det funktionsmæssige design giver flest paralleller til de websider, der anvendes til markedsføring af produkter som tøjmærket Sand eller reoler o.a. fra Montana.

Uklart sigte og ufærdigt resultat
En ”Chris” foreslår også på CBS OBSERVER meget konstruktivt, at udviklerne og beslutningstagerne omkring siden havde set på web-siderne for en række af de institutioner i verden, som store stærke internationale CBS ellers gerne ser sig målt og vejet sammen med. Institutioner, der via web-siden skal kommunikere med:

  • mindst to grupper af studerende: almindelige fuldtidsstuderende ved rekruttering og under deres studieforløb, samt deltids/post-graduate studerende
  • peers til enkelte forskere og forskningsmiljøer over hele verden
  • nationale og internationale stakeholders omkring institutionen
  • den bredere offentlighed med sigtet at gøre den frembragte viden tilgængelig i almindelig demokratisk tradition

CBS.dk fremstår i sit design, grafiske udtryk og indhold i det hele som uafklaret i forhold til, hvem der skal kommunikeres med om hvad, uagtet felterne på forsiden. Eller i bedste fald har man taget udgangspunkt i en bestemt forståelse af, hvad der krævedes i relation til den førstnævnte af studentergrupperne, for så siden at anvende samme snit i design, grafik og informationsstyring til de øvrige grupper ovenfor.

På institutterne har vi det primære ansvar for kommunikation til peers, og et delt ansvar i relation til stakeholders og den bredere offentlighed. I den opgave står vi, som jeg skal vende tilbage til, med et aldeles amputeret tilbud, der ved sin lancering endvidere fremstod ganske ufærdig uagtet de mange udskydelser.

I henseende til kommunikation til peers kan listes følgende mangler:

  • fravær af erhvervs-Ph.D.erne
  • fravær af visiting professors, research fellows, emeriti o.a.
  • fravær af CV på de enkelte forskere
  • meget forsimplet adgang til at fremhæve nogle publikationer frem for andre, og for at eksponere dem på forskerens web-side
  • bortfald af links til yderligere information om eller download af publikationer i al overflyttet tekst
  • bortfald af store mængder af nyheder omkring instituttets virke

Erhvervs-Ph.D.’ernes fravær øger ikke deres opfattelse af at være tilknyttet CBS, og videre er denne gruppe i særlig grad knyttet til partnerskaber i omverden, hvorfor det er af afgørende betydning, at de har fuld legitimitet – dvs. er tilgængelige og dokumenterede på web-siden.

Visiting professors er figurer, som de respektive institutter har brugt mange år på at opnå aftale om tilknytningen af. De indgår i instituttets netværk og profilering udadtil.

Fra instituttets side har vi indleveret alle ønskede lister over personer til optagelse på den ny webside, erhvervs-Ph.D.’erne har på linje med andre været til de centralt tilrettelagte fotosessioner så de nødvendige input har været til stede. Simpelt havde det også været systematisk at tjekke galleriet i forhold til det gamle cbs.dk, men nej, man har lænet sig op ad Lessor, hvori kun de ansatte står.

Til brug for det ny cbs.dk er der udarbejdet og indsendt opdaterede CV’ere på alle VIP. På web-siden ses end ikke, hvor de måske dukker op. Ud over at være inkomplet kommunikation til peers, sænker det i betydeligt omfang den transparens og dokumentation, der kræves til akkreditering, for ikke at tale om legitimitet overfor studerende, stakeholders og offentlighed.

Tabet af eksponering af publikationer på den enkelte forskerside er formentlig dråben, der oven i det samlede billede af siden, vil få rigtigt mange forskere til at åbne egne web-sider de kommende år – og vel at mærke referere dertil, når de præsenterer sig selv i forskellige sammenhænge. Når kvaliteten, der har været grundlag for den hidtidige høje loyalitet, ikke er flyttet med på det ny cbs.dk, så VIL der blive valgt.

Apropos loyalitet fra medarbejdere vækker det også undren, at medarbejderne i studieadministrationen og fællesadministrationen ikke længere ses med foto og kontaktinformation på cbs.dk. En ubegribelig, ganske udansk anonymisering.

Et af argumenterne for omlægningerne af CBS’ administration var at nedbryde opfattelsen ”dem” og ”os”. Usynliggørelsen af så mange administrative medarbejdere trækker ikke i den rigtige retning.

Spørger man, hvorfor den gruppe er taget ud, fås svaret, at det har været vanskeligt at fastholde ajourføring af studie- og fællesadministrationens sider. Det var det ikke før, og det er selvfølgelig muligt igen.

Spørg man de konkret ansvarlige, har forklaringen det sidste år været, at man har undladt at ajourføre, fordi den webside jo snart kom. Det gjorde den også til sidst, men beslutningen om anonymiseringen hviler på tautologisk grundlag.

Forklaringen på at det er gået så galt som beskrevet af flere ser jeg i den forudgående proces.

Processen
Som sekretariatsleder på et institut har jeg i stigende grad undret mig over processen omkring tilblivelsen af det ny cbs.dk. Opgaven at udvikle et nyt cbs.dk har været fejlvurderet, det vidner de 3-4 udsættelser af lanceringen om.

Man kunne så tro at den medgåede tid havde givet mulighed for forpligtende dialog med interessenter på CBS om en mere systematisk analyse omkring de grupper, der skal nås med web-baseret kommunikation. Det har ikke været tilfældet.

Ved samtlige møder, hvor den ny web har været dagsorden i sekretariats- el. institutregi, har formen været, at de ansvarlige for udviklingen meddelte, hvor langt man var kommet og hvad der var besluttet:

Ex. ”Nu har vi valgt skrifttype, - det er den samme som på dollarsedlerne” hed det. Et særpræget argument for valg af skrifttype på et universitets webside – symbolikken i valget skal jeg lade hvile her, men ingen professionelle argumenter om hvilke signaler valget bidrog med, hvad man gerne ville opnå osv. fremkom. Og andet ex. ”Nu har vi lavet fokusgruppe test med studerende”, men intet om test eller fortættet dialog med andre grupper.

Som skrevet ovenfor har institutterne hidtil haft det primære ansvar for webbaseret kommunikation til peers, og uanset hvor meget, der måtte besluttes centraliseret, kan netop den del aldrig have et andet udgangspunkt end tæt på forskningen, forskerne, projekterne osv..

Det er også velkendt, at institutterne har prioriteret denne opgave forskelligt både før og efter den administrative omlægning i 2011, og at de institutter, der har investeret mest tid og kompetence i deres websider, også er dem med absolut højeste besøgstal på siderne. Se blot webstatistik rapporterne for de sidste 5 år.

Det kan så undre, at de ansvarlige for udviklingen af det ny cbs.dk ikke helt fra start har taget udgangspunkt i disse erfaringer og ønsker til muligheder, der udspringer deraf. Hvad man valgte var – på et sent tidspunkt da en række afgørende valg var taget – at teste løsningen på et institut, der ikke hører til de der har prioriteret ressourcer til deres web-sider højest.

Når jeg undervejs i processen har spurgt forskellige medarbejdere fra External Affairs om, hvorfor man har inddraget institutterne så lidt, har jeg fået svaret, at det var besluttet for ”ikke at gøre det for besværligt”. Meget forståeligt, hvis man på anden vis besad kompetencen, men det vidner resultatet ikke om.

DBP hører til de institutter, der gennem mange år har prioriteret sin webbaserede kommunikation. Ved et skift til en ny webplatform er der derfor også megen information, der ønskes flyttet. Heri ligger ikke, at alt skal flyttes med.

DBP har spillet meget aktivt med – sorteret, nyskrevet og peget på, hvad der ønskedes flyttet til den ny cbs.dk. Men det har genereret en lang liste af spørgsmål om, hvor det ene og det andet stykke information ville blive indplaceret på det ny cbs.dk. Svaret fra de, der i External Affairs konkret har stået for udviklingen, har i 9 af 10 tilfælde været: ”Det ved jeg ikke, for jeg kender intet til den gamle cbs.dk”.

Det giver givetvis en bekvem lethed i udviklingsopgaven at være uinformeret om, hvad der har været indeholdt i eksisterende kommunikation fra institutterne, men et professionelt tilbud, som beskrevet da de centrale funktioner blev styrket, er det ikke. At der sker udskiftning af medarbejdere undervejs i processen giver her en ledelsesopgave.

Et mere teknisk aspekt, der har skærpet den ganske lukkede tilblivelsesproces for cbs.dk, er det meget snævre browservalg som oven i købet fulgte med som anbefaling ved lanceringen. Jeg skal ikke, som en af skribenterne i OBSERVER, gøre mig klog på, om browseren Firefox er på vej ud, men den mest udbredte har det aldrig været, og det er ej heller den browser CBS IT har meldt som standard.

En webside for et universitet skal naturligvis være browserneutral som alle professionelle sider. I de sidste 5-6 måneder af udviklingsprocessen, hvor web-kompetente medarbejdere ved institutterne o.a. har kunnet kigge med på siderne – og måttet gøre det i søgen efter hvor information kunne indplaceres eller flyttes til, har vilkårene været vanskelige for medspil og for at vurdere hvordan informationerne man leverede el. satte ind ville tage sig ud.

I Explorer (evt. Safari) som anvendes i hverdagen i forhold til vanlige operationer på CBS har de indsatte informationer og felter i det ny cbs.dk fremtrådt misformet og forskudt i en grad, så positivt medspil har været unødigt vanskeligt. Problemet er ikke løst ved sidens lancering, informationer og marginer skydes rundt alt efter browservalg, og skærmformatet synes sjældent at være det nutidige 16:9.

Det må slutte med et stort suk over resultatet og ærgrelse over, at det ikke blev bedre, når der kunne spejles i så meget, når så megen viden og erfaring kunne være inddraget, og så mange muligheder lå lige for at afprøve.

Bo Bøgeskov
Sekretariatsleder, DBP

Kommentarer

Rigtig god, analyserende gennemgang af det nye website. Jeg tror Bo får sat ord på hvad de fleste føler når de ser siden. Forsøget på at være moderne og nytænkende er slået helt galt her, og det ligner - som én har pointeret på CBS' facebook - et reklamesite for T. Hansen, og ikke en ambitiøs business school.

Der må vel komme noget evaluering på websitet på et eller andet tidspunkt? Tror det er dyrere ikke at gøre noget ved det, end at skulle lave et helt nyt design, i det lange løb.

Hvad synes du?

Jeg opfordrer til alle de som ikke synes dette er en hjemmeside som er verdig CBS, å bidra med sin mening under, og appellere til CBS' ledelse om foreløpig å gjeninsette den gamle hjemmeside eller umiddelbart begynne et utviklingsprosjekt for en ny hjemmeside.

I ask all those who do not find thehomepage worthy of CBS to contribute to this column, and appeal to CBS management to restore the old homepage or immediately start a development project for a new homepage.

Hvad synes du?

Bo's analyse rammer plet og herfra kommer yderligere en opfordring til CBS's ledelse om at få lavet en ny hjemmeside hurtigst muligt. - I øjeblikket ser det ud, som om vi enten er gået i sort eller er blevet til rene institut-albinoer. Ingen af delene passer på os, og det vil være fint med en ny hjemmeside der rammer ånden og livet i en international business school.

Hvad synes du?

Jeg er helt enig med Tor - vores nye hjemmeside er ikke god, og noget bør gøres ved dette.

Hvad synes du?

Jeg er helt enig i de tidligere indlæg. CBS' nye hjemmeside er uprofessionel, mangelsfuld og ucharmerende. Det ligner en hjemmeside fra et af de østeuropæiske lande fra før Muren faldt.

Hvad synes du?

Jeg er også enig med de foregående kommentarer. Normalt er jeg en ørn til at finde den information, jeg skal bruge. Men over for det nye www.cbs.dk må jeg give fortabt. Det virker som om man har glemt?, at information er der for brugernes skyld.

Hvad synes du?

Jeg er helt enig. Udover problemerne med funktionalitet og forhold til CBS værdier så ligner hjemmesiden noget fra Gotham City. Vi må håbe, at Batman forbarmer sig og hjælper os med at få den udskiftet i en fart! Hjemmesiden er en katastrofe i forhold til identitet, mødet med vores omverden, arbejdsredskab og infrastruktur.

Hvad synes du?

Enig med såvel Bo som øvrige kommentatorer. Som underviser på bl.a. MPG optager det mig, hvilke signaler, hjemmesiden sender til potentielle og aktuelle mid-career Master/HD studerende. Jeg har ikke undersøgt det, men går ud fra, at disse har være involveret i processen (?) Min egen vurdering er, at hjemmesiden - udover det dystre, Gotham City agtige, som Majken skriver - signalerer: 1. Dette er ikke et universitet (ingen bygninger tæt på, ingen bøger/laboratorier/auditorier, ingen videnssymbolik), 2. Vores ledelsestænkning er ikke skandinavisk (inddragende, transparent, playfull etc.) 3. Vi er en privat, for-profit virksomhed (Hvorfor melder cbs.dk sig ikke visuelt ind i Staten og trækker på de betydningslag: demokrati, rettigheder, kontinuitet etc.?) Hvis jeg søgte Master uddannelse, og alene skulle vælge udfra min æstetisk-etiske oplevelse, ville CBS ende allernederst på listen. Hvilket er bittert ironisk for den vel nok førende Master/HD udbyder i Skandinavien/Nord Europa. Så: Om igen. Og hellere i dag end i morgen. Mens vi taler, bliver CBS valgt fra.

Hvad synes du?

Thanks to Bo for analyzing the problem (sorry! home page) in detail, to Tor for urging everyone to express their concern and to Majken for suggesting a most realistic scenario of the effects this is likely to have (a Batman intervention). I sincerely hope there are alternatives. Unless all this voicing is taken into account, exit from the homepage by everyone is the most likely outcome as loyalty requires too much patience. In a day and age where homepages are core to communication at all levels, that scenario is singularly unattractive.

Hvad synes du?

Jeg tilslutter mig fuldt ud kritikken fremført af Bo og i de mange kommentarer. Noget er tilsyneladende gået galt i udviklingsprocessen, hvilket må give anledning til en del refleksion i relevante beslutningsfora. Drastiske og hurtige ændringer i det nye design er under alle omstændigheder påkrævet. Men det tager givetvis lang tid at lave dem. Og imens risikerer vi at tabe en masse på gulvet. Overvej derfor at gå tilbage den gamle side, i hvertfald for en periode, og gennemtænk hele konceptet fra bunden af, under inddragelse af diverse kernebrugere. Javist, vi kunne have brugt ressourcerne langt bedre, men sket er sket - og lad os så komme videre.

Hvad synes du?

Jeg er enig i at en hel del kunde ha været bedre. Funktionaliteten er dårlig: links er døde eller editeret bort og det er svært at navigere. Udseendet på portal siden har en mekanisk kold klinisk stemning over sig. Men sådan behøver det jo slæt ikke at være. Jeg vil gerne have den klare blå farve tilbage, suppleret med gode bilder af de fysiske rammer. Som det er nu henvender sig portalen kun til potentielle HD studerende. Den eksklusiviteten er ikke særlig hensigtsmæssig i en situation der mange unge mennesker lige nu gør et af sine vigtigste valg i livet. Portalen må designes for at også inkludere alle de tusinder af gymnasium elever (og forældre) der forsøger at orientere sig i vores uddannelser. Det er en hastesag. Det andet kan vi sikkert justere efterhånden.

Kjell

Hvad synes du?

Det der undrer mig mest er, at der tilsyneladende ikke er tænkt i optimering til Mobile devises. Til ipad virker sitet fint om end med enkelte skønshedsfejl især på forsiden, men på iPhone er sitet direkte ubrugeligt. Det er simpelthen umuligt at navigere. Jeg har ikke prøvet med andre smartphones, men håber ikke at det er lige sådan på dem.

Hvad synes du?

I complained for years about how user-unfriendly the old website was, and recommended several other university websites that are simple, functional, and effective. The new website is a disaster. As an emeritus professor with contacts worldwide on a daily basis (I lectured on four continents last year, do expert consultancies for the EU etc.), maintaining a personal website at CBS is one of several arguments for remaining attached to CBS. On the new website I find I am dead and buried. I announced that I wish to be resurrected two weeks ago, thus far without effect. The new website is an acute embarrassment. Urgent action needs to be taken to bury it as discreetly as possible.

Hvad synes du?

Den ny hjemmeside forekommer mig at være lettere at finde rundt i end den gamle. Måske er der en tendens til at folk med stærke meninger deltager mest i netdebat.

Hvad synes du?

Komplet ubrugelig på det mest anvendte mobile styresystem Android - det er fuldstændig og aldeles ufatteligt at man ikke gjort hjemmesiden kompatibelt. Som et af de første debatindlæg i Observer påpegede så anvender en meget stor del af nuværende og kommende studerede deres mobile enheder til at finde informationer på hjemmesiden. De ansvarlige for en så uprofessionel beslutning burde være flove og det er naturligvis en kæmpe ommer. Følg nu med tiden for pokker!!

Hvad synes du?

I hardly know where to start. This new website is causing so many frustrations and I feel terrible on behalf of our web colleagues in EA who have been working really hard on this and probably still do. If it was only aesthetics that was causing sighs then ok but it is the functionality and the contents which from my point of view are even more important. We had a call from an external lecturer the other day and she was very happy with the new site but apart from her I have heard nothing but complaints. At one point I considered whether we are just all a little conservative and afraid of changes but NO something has to be done soon so we can proudly show our partners, students, etc. all the many interesting things going on at our great Business School.

Hvad synes du?