Fra CBSshare: Fortsat tilpasning af CBS’ økonomi

Skrevet af Per Holten-Andersen, rektor • Peter Jonasson, universitetsdirektør • Alan Irwin, forskningsdekan • Jan Molin, uddannelsesdekan - Foto: Vichaya Kiatying-Angsulee @ Dreamstime.com - 12. juni 2014 - 13:000 kommentarer
Idet der et tale om "rettidig omhu" og et "intelligent ansættelsesstop", vil der fortsat kunne søges dispensation for nødvendige ansættelser.

CBS' direktion har i lyset af CBS' økonomiske situation besluttet at fremrykke et ansættelsesstop, der ellers var berammet til 2015. Beslutningen er netop blevet offentliggjort på CBS' intranet, CBSshare, og gengives med tilladelse her i sin fulde ordlyd.

I januar i år gav CBS’ direktion en status på den økonomiske situation på CBS (læs den her). Direktionen følger nu op på denne status på baggrund af det seneste flerårige budget, der blev drøftet med bestyrelsen d. 11. juni.

Den største ændring siden da er, at direktionen på baggrund af række faktorer nævnt nedenfor samlet vurderer det fornuftigt at fremrykke et planlagt ansættelsesstop fra primo 2015 til medio 2014. Ansættelsesstoppet gælder alle stillinger, der ikke var opslået pr. 2. juni 2014. Dog undtaget ph.d.-stipendiater samt alle stillinger, der er fuldt finansieret på eksterne projektmidler. 

 

I januar fastslog vi, at CBS’ økonomi er sund, men at det nuværende kvalitetsniveau på især uddannelsesområdet er finansieret via træk på egenkapitalen. CBS kan naturligvis ikke fortsat trække på egenkapitalen. Derfor er det nødvendigt at bringe indtægter og udgifter i balance, hvilket vil sænke uddannelseskvaliteten.

I sådan en situation er det vigtigt, at det er strategien, som styrer de økonomiske prioriteter og ikke omvendt. Derfor ønsker vi i dialog med organisationen at identificere den bedste måde at gennemføre den styrede nedbringelse af udgifterne frem mod fremlæggelsen af budget 2015. 

Det er vores vurdering, at det vil være centralt for CBS, at vi også i den periode, hvor budgettet bringes i balance, har mulighed for fortsat at rekruttere nye adjunkter, lektorer og professorer, selv om det samlede udgiftsniveau skal sænkes. Dette er uddybet i vedlagte notat om det flerårige budget frem til 2017.

CBS leverer den forskningsbaserede uddannelse med et stærkt erhvervsrelevant fokus med henblik på job i primært den private sektor, som efterspørges af både politikere og senest i kvalitetskommissionens rapport. Det gør vi for den laveste basisforskningsbevilling pr. STÅ i forhold til de samfundsvidenskabelige hovedområder på de øvrige danske universiteter. 

Derfor fremhæver vi løbende overfor politikere og andre stakeholders, at CBS bør have de samme økonomiske rammer som øvrige samfundsvidenskabelige hovedområder.

Fremrykning af beslutninger fra primo 2015 til medio 2014

Vi foretager løbende i direktionen en vurdering af den samlede økonomiske situation. Siden vores status i januar 2014 er der kommet ny information til, ligesom der fortsat ikke er kommet afklaring på en række forhold. Disse forhold tilsammen medfører, at en række beslutninger, der oprindeligt var planlagt implementeret primo 2015, implementeres nu.

De centrale forhold, som vi har lagt til grund for den mindre fremrykning af planlagte beslutninger, er:

 • Nedjustering af forventningen til indtægten fra fremdriftsreformen med op til 30 mio. kr. pr. år, når reformen er fuldt implementeret i 2020.
   
 • Regeringens beslutning om at initiere en reform af taxametersystemet, forventeligt med effekt fra 2016. Dette kan både have en positiv og en negativ påvirkning af CBS’ økonomi, men øger usikkerheden ved de økonomiske fremskrivninger.
   
 • Fortsat usikkerhed om forhøjelsen af det samfundsvidenskabelige taxameter, som CBS får per studerende, der består eksamener, svarende til et års studieaktivitet, vil blive fastholdt efter 2016. Det kan potentielt betyde en mindreindtægt for CBS på mere end 50 mio. kr. pr. år.
   
 • Regeringens uændrede vurdering af, at staten i 2015 vil få et underskud på niveau med det maksimalt tilladte -3% af BNP ifølge ØMU-reglerne, hvilket medfører, at sandsynligheden for en øget investering i universitetssektoren generelt fortsat er lille.
   
 • CBS prognosticerer et lidt større forbrug i 2014 end planlagt, samtidig med at især indtægterne fra efteruddannelsesområdet er faldende, hvilket betyder, at der enten skal trækkes mere på egenkapitalen i 2014 eller ske en justering af forbruget allerede i 2014.

På baggrund af disse faktorer er det vores vurdering, at det er fornuftigt at fremrykke nogle af de planlagte beslutninger fra primo 2015 til medio 2014. 

Det drejer sig om et ansættelsesstop for videnskabelige assistent-stillinger, post.doc-stillinger og teknisk/administrative stillinger, medmindre disse finansieres direkte på eksterne projektmidler. 

Det skal især ses i lyset af, at der ellers er risiko for, at det kan blive nødvendigt at træde hårdt på bremsen i starten af 2015.

Herudover har vi besluttet at gennemgå allerede allokerede, men ikke opslåede adjunkt-, lektor- og professorstillinger med henblik på at vurdere, om det er absolut nødvendige allokeringer i forhold til CBS’ strategi set i lyset af den nødvendige tilpasning af udgiftsniveauet. 

Konklusionen på denne gennemgang vil blive fremlagt primo september 2014. Dette skal især ses i lyset af ønsket om fortsat at kunne bevare en vis rekruttering i perioden, hvor økonomien bringes i balance.

Hvordan håndteres ansættelsesstoppet i praksis

Det førnævnte ansættelsesstop er indført pr. 2. juni 2014. Ansættelsesstoppet betyder, at der ikke kan opslås nye stillinger, der ikke er 100 pct. direkte finansieret på eksterne projektmidler med undtagelse af ph.d.-stillinger. 

Idet CBS handler rettidigt, er der dog rum til fortsat at opslå helt nødvendige stillinger. Således vil det være muligt at søge direktionen om dispensation til at opslå sådanne stillinger. Vi vil derefter prioritere ud fra følgende kriterier:

 • Stillinger til understøttelse af uddannelserne
 • Stillinger til understøttelse af strategien
 • Helt særlige rekrutteringsmuligheder     
 • Allerede indgåede forpligtigelser, hvor der ikke nødvendigvis er et opslag pr. 2. juni

Idet vi ønsker en meget fleksibel administration af dispensationsmuligheden, vil forskningsdekan Alan Irwin kunne give dispensation på VIP-området og universitetsdirektør Peter Jonasson kunne give dispensation på TAP-området. I praksis fremsendes en mail til den relevante person med de nødvendige informationer, for at vurdere om der er grundlag for en dispensation.