Fusion af Executive MBA-uddannelser gik i fisk

Skrevet af Jørn Albertus - Foto: Jørn Albertus - 14. marts 2011 - 23:221 kommentar
Trods 'CBS' i navnet på fondet CBS-SIMI Executive er der ikke adgang for CBS' studerende til fondets faciliteter i Råvarebygningen i Porcelænshaven.

Opdateret - og genopdateret: Den stort anlagte fusion af EMBA-uddannelserne fra henholdsvis Scandinavian International Management Institute (SIMI) og CBS Executive i den ny fondskonstruktion CBS-SIMI Executive kunne ikke gennemføres, fordi den var lovstridig. CBS OBSERVER har fået aktindsigt i, hvad der skete i sagen.

Det var noget af et prestigeprojekt for CBS at kunne fusionere CBS’ Executive MBA med SIMI’s tilsvarende og få lagt Handelshøjskolens Efteruddannelsescenters (HHE’s) efteruddannelser for ledere fra erhvervslivet ind under en ny erhvervsdrivende fond, CBS-SIMI Executive. Det var også en ambitiøs satsning, da rektor Johan Roos annoncerede det fælles initiativ for en ny international MBA-uddannelse, der skulle være førende i Nordeuropa.

Sådan blev det så ikke i den sidste ende. Fondene bag henholdsvis HHE og SIMI er blevet fusionerede under navnet CBS-SIMI Executive, men det er uden CBS’ akkrediterede og taxameterstøttede Executive MBA-uddannelser. SIMI’s ikke akkrediterede Executive MBA uddannelse eksisterer ikke mere. Og CBS SIMI-Executive byder for nuværende stort set kun på efteruddannelse for erhvervsledere og skræddersyede kurser for virksomheder.

Nyheden om fusion offentliggjort i Børsen først
Nyheden om fusionen CBS Executive og SIMI kom oprindeligt ud i Børsen den 7. december 2009, hvor et foto af en handlekraftig rektor Johan Roos illustrerede artiklen ”Masteruddannelser i fusion”. Her fik CBS og Johan Roos pæne ord for visionen om at blive førende i Norden inden for efteruddannelses- og executive-området af erhvervslivsspidser som Stine Bosse, dengang koncerndirektør i Trygvesta, og direktør Lars Goldschmidt fra DI.

Fusionen kom noget bag på de CBS- og HHE-medarbejdere, der ville blive berørt af den. De blev først varslet og orienteret efter, de havde læst om den i Børsen – noget der efterfølgende, på et ekstraordinært møde i CBS’ Hovedsamarbejdsudvalg, gav anledning til hård kritik fra medarbejderside.

MBA-fusion viste sig at være ulovlig
Fredag den 4. marts 2011 er der igen nyt om fusionen i Børsen – knapt så godt nyt. Under overskriften ”Fusionsfuser ved CBS” kan man læse, at fusionen for så vidt angår de taxameterstøttede og statsligt akkrediterede MBA-uddannelser er blevet afvist af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Årsagen var, at den var ulovlig i henhold til Universitetslovens § 35, der siger:

”Ministeren kan efter ansøgning fra universitetet godkende, at fonde og foreninger bidrager til universitetets forskningsbaserede uddannelser, hvis de pågældende fondes og foreningers ansættelsesregler ikke strider mod statens ansættelsesregler.”

Kritik og modkritik
I Børsens artikel om sagen kritiserer rektor Johan Roos paragraffen og kalder den for et eksempel på den detailregulering, der står i vejen for innovation og nytænkning i Danmark. Johan Roos får dog i artiklen skarpt svar på tiltale fra direktør i Universitets og Bygningsstyrelsen, Jens Peter Jacobsen. Direktøren forklarer, at § 35 er en undtagelsesbestemmelse, der ikke under nogen omstændigheder tillader fusioner af akkrediterede universitetsuddannelser – som for eksempel CBS EMBA – med erhvervsdrivende fonde.

Fusionen af fondene gik fint
Dagen før man kan læse om fusionsfuseren i Børsen, bringer CBS’ intranet, CBSshare nyheden ”Status for CBS-SIMI Executive”. Her skriver rektor Johan Roos om den vellykkede fusion mellem HHE- og SIMI-fondene i det nye fond CBS-SIMI Executive, der ”nu formelt er blevet godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”. Nyheden slutter med, at rektor beklager, at fusionen ikke giver den status til CBS-SIMI Executive, som man havde håbet: ”Desværre kan vores oprindelige ambition om, at CBS-SIMI's uddannelser skal kunne udløse en akkrediteret universitetsgrad (EMBA) ikke opfyldes på nuværende tidspunkt. Derfor har det vist sig nødvendigt at nedjustere denne ambition for at kunne imødekomme Videnskabsministeriets regler.”

Nyhederne, der var gamle
Nyheden om CBS-SIMI Executive er ikke så ny endda. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver allerede den 13. december 2010 tilladelse til fusionen af HHE og SIMI. Fusionen har været godkendt tre en halv måned før, rektor skriver om den på Share.

Det har ligeledes i nogen tid ligget klart for CBS’ direktion, at fusionen for EMBA-uddannelsernes vedkommende var gået i fisk.

Aktindsigt i korrespondancen med Videnskabsministeriet
CBS OBSERVER har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST, der er Videnskabsministeriets styrelse. Red.) og CBS om CBS-SIMI Executive fusionen. Materialet kan downloades nedenfor.

CBS bad UBST om opbakning til fusionen per mail
CBS henvender sig første gang skriftligt til UBST om fusionen den 13. juli 2010. Det sker i en mail sendt på vegne af rektor Johan Roos, hvor UBST bliver bedt om ”opbakning” til samarbejdet mellem den ny erhvervsdrivende fond CBS-SIMI Executive. Denne første mail indeholder ingen vedhæftede filer, der dokumenterer hvad samarbejdet skal handle om – det gør til gengæld en ny mail, som rektor sender den 23. september 2010 med bilag og en gentagelse af anmodningen om ”opbakning” til fusionen, som CBS ønsker at sætte i værk den 1. november.

Hvorfor CBS først så relativ sent i forløbet henvender sig til UBST om fusionen vides ikke. Allerede den 3. maj 2010 ligger aftalen om at fusionere de to erhvervsdrivende fonde, HHE og SIMI nemlig klar.

Ikke statsfinansierede og -akkrediterede uddannelser
Den 8. oktober 2010 svarer Universitets- og Bygningsstyrelsens direktør Jens Peter Jacobsen i et brev på rektors mail, hvor han udbeder sig en uddybende redegørelse og stiller seks spørgsmål. I brevet finder han det det nødvendigt at gennemgå lovgivningen og understreger, at en fusion af de to fonde ikke kan godkendes til at udbyde statsfinansierede og -akkrediterede uddannelser.

CBS’ EMBA-uddannelser er netop statsfinansierede og -akkrediterede.

I et brev dateret den 27. oktober 2010 svarer Johan Roos i et brev på de seks spørgsmål og redegør for samarbejdsaftalen med CBS-SIMI Executive og den lejeaftale, som CBS har indgået med fondet om at leje Råvarebygningen i Porcelænshaven. To dage efter svarer Jens Peter Jacobsen kortfattet, at samarbejdsaftalen ikke kan træde i kraft og slutter sit brev med at konstatere, at UBST overvejer at forelægge aftalen for Rigsrevisionen.

Punktum i sagen fra ministeriets side
Efter UBST’s afgørelse går CBS direktion i gang med – over en række møder og mails – at få afklaret og indkredset, hvad forskellige modeller for samarbejde mellem CBS-SIMI Executive kan få af konsekvenser. Sideløbende arbejder direktionen ifølge Børsen på at påvirke forligspartierne bag universitetsloven til at ændre Universitetslovens § 35 i den revision af Universitetsloven, der allerede er i gang. UBST sætter punktum for dette ved i et notat fra 27. januar 2011 at skrive:

”Videnskabsministeriet har ingen planer om at tage initiativ til at ændre bestemmelsen i Universitetslovens § 35. Denne bestemmelse åbner mulighed for, at private fonde kan levere uddannelsesaktiviteter af begrænset omfang, men ikke hele uddannelsesaktiviteten til de statsanerkendte universitetsuddannelser.”

Dette var fem dage efter, at revisionen af Universitetsloven var til førstebehandling i Folketinget – uden forslag om ændringer af § 35.

CBS’ EMBA-program 2011 udsat i to måneder
Rob Austin, der er administrerende direktør for CBS-SIMI Executive på orlov fra sit professorat på CBS, oplyser, at man fik samlet staben, bestående af medarbejdere fra SIMI, HHE og CBS, i Råvarebygningen i Porcelænshaven under betegnelsen CBS-SIMI Executive. Man fik desuden samlet CBS’ og CBS-SIMI Executive’s EMBA-uddannelser, før det gik op for CBS og CBS-SIMI Executive, at EMBA-fusionen var et no-go. Dette har blandt andet haft den konsekvens, at man har været nødt til at udsætte starten af dette semesters EMBA-program på CBS i to måneder.

CBS – men så alligevel ikke CBS
Rektor Johan Roos udtrykker i sit indlæg på CBSshare store forhåbninger for det fremtidige samarbejde med CBS-SIMI Executive og glæder sig over, at ”CBS-SIMI EXECUTIVE trækker på ledelseserfaring fra vores egne VIP'er samt et omfattende netværk (fra SIMI) bestående af nogle af verdens bedste eksperter i ledelse”.

Men på trods af ’CBS’ i fondens navn er der indtil videre kun tale om blød synergi i samarbejdet. Det eneste officielle mellemværende for øjeblikket mellem CBS og CBS-SIMI Executive er den ifølge Rob Austin ret så høje årlige husleje på ca. 4,5 millioner kroner eksklusive moms og inklusive parkering til markedspris, som CBS-SIMI Executive betaler for at leje sig ind i CBS mest prominente byggeri, Råvarebygningen i Porcelænshaven.

Dagstuderende ingen adgang
På døren ind til CBS SIMI Executive i Porcelænshaven var CBS' studerende indtil udgivelsen af denne artikel forment adgang til Råvarebygningens fancy grupperum. Dette skilt er siden angiveligt blevet rettet, så det fremgår, at dette ikke gælder CBS' MBA-studerende (læs nedenstående kommentar).

Lidt firkantet kan man sige, at resultatet af fusionen blev, at en af CBS’ EMBA’s hårdeste private konkurrenter blev fjernet fra markedet, og at en privat erhvervsdrivende fond, der laver korte kurser for erhvervslivet, nu optager en stor del af det mest moderne universitetsbyggeri i dette land – Råvarebygningen  – hvorfra CBS' dagstuderende er forment adgang.

Info 


Anonymisering i aktindsigten

UBST har været særdeles hurtige i ekspeditionen af CBS OBSERVERs begæring om aktindsigt.

I de dokumenter, man kan downloade nedenfor, har vi anonymiseret sekretærer og sagsbehandlere under chef-niveau.

BilagStørrelse
PDF icon forklæde.pdf89,5 KB
PDF icon aktindsigt.pdf3,32 MB

Kommentarer

Redaktionen har modtaget en henvendelse fra CBS-SIMI Executive, der påpeger, at CBS OBSERVER i artiklens illustration og i slutningen af denne artikel fremstiller forholdene, som om CBS' studerende ikke har adgang til at benytte Råvarebygningen, PH22, og at dette ikke er faktuelt korrekt.

Det bliver fra CBS-SIMI Executive's side gjort opmærksom på, at Råvarebygningens undervisningslokaler i skemaplanlægningen for 2011 vil blive benyttet af CBS MBA-uddannelser mere end 60 % af tiden, mens CBS-SIMI Executive står for mindre en 40 % af benyttelsen – samt at CBS benytter PH22 til Full-Time MBA-, Executive MBA- og Shipping & Logistics MBA-undervisning og arrangementer såvel som til særlige CBS-arrangementer. 

Der bliver i henvendelsen givet udtryk for, at det fotograferede skilt vist i artiklen var dårligt formuleret, og at der skulle have stået, at brug af bygningen var forbeholdt CBS MBA- and CBS-SIMI Executive Fond programmerne. Skiltets ordlyd er siden artiklen blevet rettet.

Redaktionen har som konsekvens rettet i ordlyden af artiklens sidste afsnit.

Hvad synes du?