Gør dit studie bedre – giv det karakterer

Skrevet af Ole Stenvinkel Nilsson - Foto: Mozzyb @ Dreamstime - 7. august 2012 - 14:580 kommentarer
Din evaluering er ren hjælp til selvhjælp. De studerendes evalueringer er nemlig centralt afgørende, når det drejer sig om at sikre og udvikle kvaliteten af CBS uddannelser.

Som studerende på CBS har du stor indflydelse på kvaliteten af dit studium – langt mere end du nogensinde har haft på gymnasiet og i skolen. CBS har brug for dit input – så evaluer din uddannelse!

Universitetsloven giver unikke rammer for studenterindflydelse
CBS Students og det officielle CBS har et fælles ønske, når det kommer til CBS’ studier. Det går ud på, at pædagogik, faglighed og engagement til sammen skal føre til læring, der udvikler de studerendes personlighed – og i sidste ende skaber værdi for samfundet.

I den forbindelse er de studerendes indflydelse central, og de skal selvfølgelig gøres gældende. Studierne ledes af studienævn med 50 procent studenterindflydelse, og der findes et studienævn for hvert enkelt af CBS over 50 studier. Studienævnets næstformand er altid en studerende på studiet.

Studienævnet har inden for budgettets rammer det overordnede ansvar for at tilrettelægge studiet og fastsætte fag, pensum, timetal, undervisningsform, eksamensformer og lærerbemanding. Naturligvis træffes beslutningerne i fællesskab med undervisernes faglige miljøer, men det er i sidste ende studenævnet, der har det afgørende ord.

En sådan studenterindflydelse på universitetsuddannelser kendes ikke noget andet sted på kloden. Det giver dig som studerende ikke bare nogle unikke muligheder, det giver samtidig et stort ansvar.

Så hvordan gøre sin indflydelse som studerende gældende?
Først og fremmest er det en god ide at vide noget om CBS’ kvalitetspolitik for uddannelserne. CBS har netop revideret kvalitetspolitikken og udgivet den under navnet CBS Program Quality Policy.

Kvalitetspolitikken er delt op i fire søjler, og en af dem er evaluering – herunder feedback fra nuværende og tidligere studerende. Som modtager af og deltager i undervisningen er det jo netop dig, der bedst er i stand til at vurdere, om du får udbytte af, hvad der foregår. Derfor evalueres alle fag umiddelbart efter afslutningen, og efter hvert studieår laves en samlet evaluering af årets aktiviteter.

Studenterevalueringer gennemføres elektronisk, blandt andet for at gøre besvarelsen så let som muligt og dermed (forhåbentlig) øge svarprocenten. Den ligger i dag mellem 30 og 60 procent, afhængigt af studium og fag, og den skal meget højere op.

Hvordan bruger CBS’ studier så de studerendes evalueringer?
Det er en myte, at de studerendes evalueringer ikke bruges til noget. Resultaterne sendes til underviseren, hans chef, institutlederen og til studienævnet, hvor de bliver nærlæst og diskuteret. Flere af CBS’ studienævn er gået så vidt som til at formulere politikker for, hvordan der skal reageres på negative (eller meget positive) resultater.

Evalueringerne studeres også meget nøje af underviseren, der ikke bare har en personlig interesse i at levere så god en undervisning som muligt, men også en professionel. Evalueringsresultaterne indgår nemlig i lærernes årlige medarbejdersamtaler og kan tages i betragtning ved forhandling om løntillæg.

Det er ikke kun dårlige evalueringer, der betyder noget, det er også gode. CBS uddeler hvert år priser for fremragende undervisning, og resultaterne fra de studerendes evalueringer indgår centralt i bedømmelsen.

Det officielle CBS evaluerer selv alle uddannelser hvert femte år
Som noget nyt har dekanen for uddannelse besluttet, at alle CBS’ uddannelser skal turnusevalueres hvert femte år. Første runde gennemføres her i efteråret, og da bliver det CBS’ dansksprogede bacheloruddannelser, der kommer under lup. I foråret 2013 følger så de engelsksprogede bacheloruddannelser, og så kommer turen til kandidatuddannelserne.

Også i turnusevalueringerne vil de studerendes evalueringer indgå som et centralt element i. Her vil fagenes evalueringer blive holdt op imod forhold som karaktergennemsnit, dumpeprocenter, timetal, holdstørrelser og eksamensform. Det faglige ansvar vil også blive set efter i sømmene – og om det for eksempel er en fast lærer (professor, lektor, adjunkt) eller en ekstern lektor, der underviser i det enkelte fag.

Tanken bag tilgangen er, at man ved at sammenholde information fra forskellige kilder, som normalt ikke ses i sammenhæng, vil få ny og mere velfunderet indsigt i uddannelsernes kvalitet – og deres svage og stærke sider.

Et eksempel på, hvad en dårlig evaluering af et fag kan føre til
Et konkret eksempel er et fag, som kommer ud med et lavt karaktergennemsnit på 2,8, en høj dumpeprocent på 38, men en høj studentertilfredshed på 4,0 (på en skala fra 1,0 til 5,0). Ser man nærmere på faget er eksamensformen en to-timers skriftlig eksamen, og underviseren er en ekstern lektor.

Et sådant fag vil typisk føre til kommentarer i en turnusevaluering, fordi det lave gennemsnit og høje dumpeprocent står i misforhold til den høje studentertilfredshed.

Den vil sandsynligvis efterfølgende også føre handling fra studienævnet. Det kunne være i form af tiltag som at vurdere kravene til eksamen, eksamenstidens længde eller brugen af hjælpemidler. Der kunne også blive tale om en undersøgelse af, om underviseren opnår den høje tilfredshed ved at springe det svære stof over.

Din mening betyder altså noget, så brug indflydelsen – det er faktisk din pligt
Som nævnt i artiklens start – dette er noget, som det officielle CBS og de studerendes egen studenterorganisation, CBS Students, er 100 procent enige om: Som studerende har du et personligt ansvar for at medvirke til at udvikle kvaliteten af CBS’ studier.

Samfundet stiller universitetsuddannelse gratis til din rådighed. Du modtager verdens højeste uddannelsesstøtte. Du forventer forhåbentligt at få den bedst mulige uddannelse, der kan sikre dig det bedst mulige job bagefter – det forpligter.

Du er som studerende den nærmeste til at fortælle, hvordan du oplever undervisningen. Enhver forbedring kommer dig selv til gode. Så evaluer dine studier!