Institutterne alene skal spare 45 millioner kr. om året

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: © Skypixel | Dreamstime.com - Job Cuts Photo - 12. november 2014 - 13:260 kommentarer
Personalereduktioner bliver uundgåelige, når CBS skal realisere besparelser på over 60 millioner kr. om året fra 2017. Hvor meget, der kan klares med frivillige fratrædelser og udløb af tidsbegrænsede kontrakter er stadig et åbent spørgsmål.

CBS’ institutter vil ikke være færdige med 40, men først med i alt 45 millioner kroner i årlig besparelse – dette efter alle andre besparelser og justeringer på det akademiske område er på plads. Det stod klart, da besparelsernes fordeling blev meldt ud på CBS’ intranet.

Tirsdag den 4. november meldte CBS’ direktion fordelingen af de kommende besparelser på det akademiske område, herunder fordelingen mellem institutter, ud på ’CBS’ intranet, CBSshare.

Det oprindelige budskab fra direktionen i begyndelsen af oktober var, at det akademiske område samlet set skulle spare netto 40 millioner kr.. Det faktiske beløb er betragteligt større, og CBS’ institutledere alene er endt med at skulle finde 45 millioner kr. i årlig besparelse.

At bruttobesparelsen for det samlede akademiske område er endt med at være på 49 millioner skyldes nødvendigheden for at sætte en årlig pulje på 5 millioner kr. til side på uddannelsesområdet til udskiftning af CBS’ forskere med eksterne undervisere samt etablering af en årlig buffer på 4 millioner kr..

CBS’ akademiske område omfatter samlet set det overordnede VIP-budget, instituttets budget (herunder blandt andet institutlederens udviklingsmidler), budgettet for uddannelserne og forskningsdekanens budget for BiS-initiativerne, WCRE forskningsmiljøerne, ph.d.-skolerne med videre.

Besparelser, pulje og buffer uden for institutterne

Uddannelsernes største besparelsestiltag vil være en nedjustering af undervisningsaktiviteterne (det vil for eksempel sige færre timer pr. studerende) på grund af CBS’ forventede reducerede VIP-stab, efter besparelserne har opnået deres effekt.

Da dette vil medføre en vis grad af udskiftning mellem VIP (fastansatte forskere) og D-VIP (eksterne undervisere), har direktionen fundet det nødvendigt at sætte en overordnet pulje på 5 millioner kr. til side til de mest akutte behov for udskiftning.

Ud over det skal uddannelserne så spare 3 millioner kr. på andre omkostninger end den kommende ’dimensionering’ af undervisningsaktiviteterne, der vil følge i kølvandet på den reducerede VIP-stab.

For forskningsdekanens vedkommende er det direktionens beslutning, at der skal spares 1 million kr. ud over besparelserne på institutterne – det vil sige på de overordnet strategiske BiS-platforme, WCRE-forskningsmiljøerne, ph.d.-skolerne med videre.

Endelig skal direktionens beslutning om at etablere en buffer på 4 millioner kr. sikre, ”at en uforudset årsag til at mindske besparelserne på ét område ikke vil betyde, at besparelserne skal øges på et andet område.”

Det samlede regnestykke kan ses i Tabel 1 via dette link.

Institutbesparelser spænder fra 8 til 1,5 millioner

Direktionen har bebudet besparelser for 8 millioner kr. om året på institutterne LPF og IBC, for 4,25 millioner kr. om året på IKL, DBP og INT og for 2,75 millioner kr. på ITC, mens de resterende 9 institutter hver især skal spare 1,5 millioner kr. om året.

Den præcise fordeling for dette kan også ses via dette link - i Tabel 2.

Ifølge udmeldingen på CBSshare har direktionen har baseret fordelingen af besparelser mellem institutterne på baggrund af den relative størrelse på hvert instituts VIP-stab, så besparelserne fordeles ligeligt, samt på instituttets absolutte størrelse, så ingen institutter bliver for små til at fortsætte

Fordelingen af besparelserne har også taget højde for den relative effektivitet af institutternes STÅ-produktion (STÅ/VIP-løn) og den relative efterspørgsel på undervisning i det område, instituttet dækker i forhold til instituttets VIP-stab.

Endelig har direktionen vurderet hvert instituts besparelsespotentiale baseret på direktionens strategiske overvejelser og specifikt direktionens udtalte ønske om at konsolidere kerneområder på CBS. Direktionen betoner i udmeldingen, at fordelingen ikke er baseret på en præcis algoritme.

Det sidste – direktionens udtalte ønske om at konsolidere kerneområder på CBS – ses tydeligt i fordelingen mellem institutter. En udtalt bekymring blandt CBS’ VIP i udmeldingens kølvand er da også, at CBS’ er ved at spare selve det særpræg væk, der gør CBS konkurrencedygtigt.

Institutledernes kommende jagt på besparelser

Det er allerede nu tydeligt, at der bliver institutledere, som ikke vil kunne undgå at skulle afskedige medarbejdere. Det er kort og godt den største skrue, der er at skrue på.

I første omgang vil den enkelte institutleder kunne kigge på, hvor mange tidsbegrænsede ansættelser, der udløber naturligt. Det vil muligvis kunne give noget, men vil også kunne sætte fremtidsplaner og forventede generationsskifter på spil.

Så er der andre omkostninger end løn, så som instituttets driftsmidler og institutlederens udviklingsmidler, men på de områder er det kun små beløb, der kan hentes uden at sætte instituttets akademiske miljø ud af stand til fremover at agere efter hensigten.

Så er der de eventuelle studentermedhjælpere at kigge på, om man kan undvære – de tæller ikke som egentlige afskedigelser, men her er det også kun småpenge, der kan hentes.

Dernæst er der mulighed for at indgå frivillige fratrædelsesaftaler med ansatte om at fratræde mod nærmere definerede vilkår efter individuel aftale. Der vil på et tidspunkt i den kommende proces utvivlsomt blive tilbudt deciderede fratrædelsesordninger.

Endelig er der så de deciderede afskedigelser af instituttets akademiske medarbejdere og TAP-ansatte – dette uanset om de er finansieret af forskningsdekanens overordnede VIP-budget eller instituttets midler.

De frivillige fratrædelser og afskedigelserne vil ifølge direktionen blive trukket fra institutternes TAP/Annum-bevillinger for at sikre, at besparelserne er strukturelle.

Institutternes opsparinger bliver låst

Direktionen vil også begrænse adgangen til institutternes opsparinger.

Det vil i 2015 dog være muligt at trække et vist beløb fra forskningskontoerne, ligesom der vil være adgang til opsparinger, der er sat til side for at finansiere de sidste 50 procent af de ph.d.-stipendiater, der er 50 procent centralt finansieret.

Direktionen vil godkende det præcise loft for hvert instituts underskud i budgetrunden for 2015.

Åbent informationsmøde ultimo november

Der vil være et åbent informationsmøde den 26. november fra 13.30 til 15.00 i Ovnhallen. Her vil ledelsen give en kort opdatering om CBS' økonomi og den aktuelle proces, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.  

Stormødet, der vil blive afholdt på engelsk, vil desuden blive streamet og senere lagt på CBSshare.