Kommentar: Partnerskab om fælles udfordring

Skrevet af Jan Molin, Dekan for uddannelse • Daniel D Andersen, CBS Students' formand • Ida Boe, CBS Students' næstformand - Foto: Thomas Flensted-Jensen - 1. juni 2015 - 13:443 kommentarer
Artiklens forfattere Jan Molin, Ida Boe og Daniel Andersen.

Velkommen til CBS’ ledelse og CBS Students’ første, men på ingen måde sidste, fælles bidrag til debatten på CBS. Vi behøver ikke være enige om alt, men vi er enige de overordnede mål og om at gøre CBS til det bedste universitet for de studerende. Dette gælder også Fremdriftsreformen.

Når vi skriver sammen, er det fordi, vi mener, at at det er vigtigt at understrege nødvendigheden af at fastholde og udvikle en både levende og produktiv diskussion mellem studerende og medarbejdere på CBS.

Vi har holdt regelmæssige møder i de seneste 6-7 år, og vi regner med at fortsætte samme stil de næste mange år.

Vi har ikke altid været enige, men vi har dog været enige om, at det er vigtigt at kunne håndtere vores uenighed.

Studerende og medarbejdere på CBS hverken kan eller skal være enige om alt, dog er vi enige om det overordnede mål ved vores arbejde – at gøre CBS til det bedste universitet for de studerende.

Gensidig tillid og respekt er forudsætningen

Ingen af os kan påstå altid at vide, hvordan vi bedst når målet, men vi kan hver især håndhæve vores ret til at sige, hvad vi mener på møder, hvor alles holdninger og meninger tages alvorligt.

Forudsætningen for disse møder er, at der skabes en relation baseret på gensidig tillid og respekt. Hvis man ikke føler sig respekteret, mister man let tilliden til den anden. Hvis man ikke møder den anden med tillid, bliver det vanskeligt at skabe respekt omkring sin egen person.

Vi kalder det et partnerskab.

Der er mange, der tror, at man danner partnerskab med dem, man er enige med i forvejen – for at forsikre sig imod interne uenigheder og beskytte sig mod andres udfordringer.

Det er det stik modsatte, der her gør sig gældende for det gode partnerskab, som vi har forsøgt og forsøger at praktisere på CBS, og som denne blog vil være den første i rækken af en stribe blogs til at beskrive.

Social kapital og grundlæggende forståelse for den fællles udfordring

I vores partnerskab har vi (CBS og CBS Students) i fællesskab fået skabt social kapital, så vi har et ståsted og en grundlæggende forståelse, på baggrund af hvilken vi kan forholde os til de mere komplicerede modsætningsforhold og interessemodsætninger, der ind imellem dukker op i form af konkrete ‘sager’.

Vi har en fælles udfordring.

Ét er at formandskab og uddannelsesledelse kan udvikle et konstruktivt partnerskab. Noget ganske andet er at sikre at partnerskabet breder sig mere ud i organisationen.

Det er ikke overraskende en del af partnerskabet, at vi må konstatere, at der ind imellem er mindre og større sammenstød mellem studerende og medarbejdere på CBS.

I forskellige samarbejdssituationer kan der syntes at være forskellige interesser og behov, der skal tilgodeses, og det er ikke altid let af finde en pragmatisk løsning, der kan håndtere disse forskelligheder.

Den overordnede vision samler

Medarbejdere og studerende må dog have for øje, at den overordnede vision om at skabe det bedste CBS, er det, der bringer os sammen.

Der er altid mindst to parter i en relation. CBS er i sammenligning med de øvrige universiteter nået langt i arbejdet med at skabe et dialogbaseret campusliv.

Det holder ikke sig selv i live eller udvikler heller ikke sig selv med mindre vi fortsat sætter fokus på samarbejdet og den måde, vi håndterer hinanden i hverdagens små ‘sammenstød’.

Fremdriftsreformen skal tackles

Et eksempel på dette er fremdriftsreformen, og denne vil derfor være omdrejningspunkt for denne første udgave af partnerskabet.

Fremdriftsreformen er et kun alt for påtrængende og konsekvensfyldt eksempel.

Vi skal selvsagt leve op til politikeres og embedsmænds krav – men der er trods alt et råderum, indenfor hvilket CBS oversætter disse krav til konkrete, lokale retningslinjer. Her har vi formuleret nogle grundprincipper, som vi skal have for øje, når reformen for alvor træder i kraft efter sommerferien:

Vi har meldt klart ud, at studerende og ledelse er enige om, at vi skal sikre, at vi i videst mulig omfang skaber fortsat rum for den studerendes mulighed for at tage udvekslingsophold og indgå i relevante og kvalificerende internships.

Det koster CBS ressourcer men beskytter studieforløb

Det vil angiveligt koste CBS ressourcer (tab i den bonus der følger af at de studerende gennemfører studierne på normeret tid).

Men det vil med basis i velbegrundede dispensationer være med til at beskytte studieforløb, hvor vi mener, at uddannelseskvaliteten og dermed den studerendes kompetencetilvækst fordrer at aktiviteter, der kan koste på fremdriften, fastholdes.

Det kommer til at stille større krav til de studerende, der ikke skal rette deres vrede over en ufleksibel reform mod CBS’ administrative medarbejdere – og det vil stille større krav til administrationen, der kan imødese øget pres på dispensationssager og reeksaminer.

Det er i sådanne sager, at partnerskabet skal demonstrere sin styrke. Det er i alles interesse, at vi skaber en smidig praksis, der kan begrænse fremdriftsreformens mest negative effekter – og det kræver en relation mellem studerende og medarbejdere, der fastholder den gensidige respekt og tillid.

Hverken CBS eller de studerende har bedt om den, men må forhold sig til den i dialog

Når først skældsordene fyger, og de gensidige beskyldninger kommer til at sætte dagsorden, så mister CBS sin kapacitet til at få noget meningsfyldt ud af en reform, som ingen af os har bedt om.

Den gensidige respekt og tillid gælder selvfølgelig begge veje.

Med fremdriftsreformen følger også at ansvar om professionalisme fra såvel administrationens som de studerendes side samt begge parters tillid til og forståelse for nødvendigheden af at samarbejde.

Studerende skal have den rette vedledning og hjælp, så de netop kan gennemføre deres studieforløb mest hensigtsmæssigt og ikke bliver nødsaget til forlænget studietid grundet uhensigtsmæssig vejledning.

De studerende skal så samtidig se i øjnene at de uhensigtsmæssigheder og begrænsninger, som fremdriftsreformen påfører dem, ikke er ’opfundet af’ CBS studieadministrative medarbejdere for at genere de studerende.

Der har været forskellige oplevelser af dette, og det kan ses via årsevalueringerne. Et vigtigt tiltag, der derfor kendetegner CBS’ og Students’ partnerskab, er ønsket om feedback i arbejdet med studieadministrationen. Og der skal som bekendt to parter til en dialogbaseret feedback.

Såvel studerende som administration tager ansvar

Som studerende på CBS har man et ansvar for at give ledelsen feedback og vejledning om oplevelser af mødet med for eksempel studieadministrationen.

Som administrativ medarbejder har man tilsvarende ansvar for at beskrive eksempler på uhensigtsmæssige processer og arbejdsbetingelser, som vanskeliggør arbejdet med at støtte de studerendes fremdrift.

Med feedback øges konkretiseringen af arbejdet, og outputtet skal gerne være, at studerende og medarbejdere rent faktisk kan mærke en positiv forskel i oplevelsen af hvordan, fremdriftsreformen lader sig håndtere på CBS.

Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til at høre jeres meninger som henholdsvis studerende og som medarbejder.

Kommentarer

Hvorfor har CBS valgt at fastsætte datoer for kontrakt og aflevering af specialet efter fremdriftsreformen? Så vidt jeg jeg har forstået er CBS det eneste uddannelsessted som har valgt den løsning. Jeg kan kun se ulemper ved den løsning og føler mig ærligt talt både presset og trådt på. Pga valgfag og praktik (som jeg godt nok aktivt har tilvalgt) får jeg ikke mere end 3,5 måned effektiv tid til at skrive.

Hvad synes du?

Fremdriftsreformen betyder, at CBS er forpligtet til at sørge for at studiet er tilrettelagt således, at det kan afsluttes inden 1. juli knap 2 år efter at man er startet. Det er ligeledes en del af reformen, at hvis man ikke afleverer specialet til tiden, så har man brugt et eksamensforsøg. Det er ikke anderledes på CBS, end det er på de andre universiteter.

Med de udmeldte frister har vi gjort det tydeligt, at man skal gå tidligt i gang med at tænke over hvad man vil arbejde med i specialet og hvilken vejledning man har brug for. Samtidig betyder fristerne en forpligtelse for CBS til at sørge for at man får godkendt sin problemformulering og vejleder, så man kan bruge mest mulig til på at arbejde med specialet. Hvis man først begynder med at tænke over sit speciale når alle andre faglige aktiviteter er afsluttet, så får man alt for lidt tid til selve specialearbejdet.

Man kan naturligvis diskutere om det er rimeligt at reformen betyder et større pres på at blive færdig til tiden - men det er nu hvad et meget bredt flertal i Folketinget har besluttet. Vi forsøger med klare frister og information at skabe de bedste vilkår for at det kan lade sig gøre og på en måde så vi bibeholder et højt fagligt niveau i specialet.

Wilbert van der Meer
Dekansekretariatet for Uddannelse

Hvad synes du?

Tak for dit svar. Jeg er helt med på at det er beslutninger som truffet af politikerne, og at CBS blot forvalter den beslutning. Men i perioden fra 15. Dec hvor kontrakten skal afleveres til semesteret slutter 31. Jan, har man da ikke mulighed for at lave det store forberedende arbejde? Der er helt normalt arbejdsbyrde som på alle andre semestre. Det svarer til at lægge starten af 4 ekstra fag oveni de 4 man endnu ikke har afsluttet. Man starter da heller ikke nye fag op så snart eksamensperioden begynder for indeværende semester?

Hvad synes du?