Kun plads til 1.400 nye stud.merc. om året

Skrevet af Torkil Bang - Foto: René Lynge - 7. oktober 2009 - 15:250 kommentarer

Selv om cand.merc. studiets bebudede meroptag på 700 studerende i år alligevel ikke blev til noget, indfører CBS adgangsbegrænsning på linjerne til næste år. CBS’ egne bachelorstuderende vil dog i første omgang ikke komme til at mærke det.

Overfyldte undervisningslokaler, lørdagsundervisning og undervisere, der kunne smøres ud som et meget tyndt lag smør på et meget stort brød. Udsigten til en sand invasion af studerende på cand.merc.-linjerne i år – og endnu flere til næste år, hvis udviklingen fortsatte – kunne ligne enhver studieleders, undervisers eller studerendes mareridt.

Det fik tidligt på sommeren cand.merc.-studienævnet til at gå til CBS’ direktion og bestyrelse og bede om at få indført adgangsbegrænsning, så man kunne sikre studiekvaliteten. Og det skulle gå stærkt med en beslutning, da adgangskravene for 2010-optaget skulle meldes ud senest den 1. september, hvis man skulle overholde reglerne.

Invasionen der forsvandt
Da studienævnet gik til CBS’ ledelse i juni, var der udsigt til et optag på cirka 2.000 studerende på cand.merc.-linjerne – eller omkring 700 flere end sidste år. Studieleder lektor Henrik Sornn-Friese fortæller, at optaget af studerende fra EU-lande er vokset eksponentielt de senere år, og derfor kunne man forudse endnu flere studerende til næste år, faktisk helt op til 3.000 studerende, hvis den eksponentielle udvikling fortsatte.

Det viste sig dog, at mange af de udenlandske studerende – uvist af hvilke årsager – valgte at takke nej til deres studieplads, selv om de var blevet optaget. Dermed var det i sidste ende kun omkring 1.400 studerende, der begyndte på studiet. Dette tal svarer faktisk til den kvote for 2010, som bestyrelsen – efter indstilling fra direktionen – besluttede den 31. august.

Så det er ikke sikkert, at adgangsbegrænsningen vil kunne mærkes, men CBS har brug for et redskab til at håndtere situationen, hvis folk ikke melder fra, som de gjorde i år. Og så længe der mangler både undervisere og lokaler, har der været bred enighed i organisationen om, at adgangsbegrænsning var løsningen. Også cand.merc.(pol.) har fået en adgangsbegrænsning på 120 optagne, da uddannelsesdekanatet kunne se, at der også her var risiko for kapacitetsproblemer.

Krav håndhæves fra 2010
For de fleste af CBS’ studerende sker der ikke nogen ændringer i 2010. HA – Almen Erhvervsøkonomi, HA (IB) og HA (SEM) giver direkte adgang til cand.merc., og det vil de også gøre fremover. Det har de studerende ifølge uddannelsesbekendtgørelserne retskrav på. Og de studerende på CBS’ øvrige HA-kombi­nations­­uddannelser har i hvert fald i 2010 samme adgang til cand.merc. som hidtil. Hvad der derefter skal ske, er endnu uvist.

Sag sendt i hurtigtarbejdende udvalg
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra cand.merc.-studienævnet, kombinationsuddannelsernes studienævn, cand.soc.-studienævnet, uddannelsesdekanatet, Admissions Office og CBS Students skal udarbejde en eller to løsningsmodeller, som kan vedtages på studieledermødet medio november, fortæller uddannelsesdekan Jan Molin.

Han mener, at der er behov for en bred diskussion, når udvalget skal se på administrationen af fremtidens adgang til cand.merc.. Udvalget skal komme med bud på ikke blot adgangskrav, men også implementering og tidsplan.

- Det eneste, der ligger fuldstændigt fast, er adgangskravene i 2010. Det er vigtigt, at udvalget arbejder hurtigt, så studienævnene tidligt kan fortælle deres studerende, hvilke krav der vil gælde, fastslår Jan Molin.

120 ECTS stadig et krav fra øvrige ansøgere
For alle øvrige studerende vil de hidtidige krav om 120 ECTS bestået inden for en række specifikke erhvervsøkonomiske fag blive håndhævet fra og med 2010. Hvis der er flere ansøgere, der opfylder disse krav, end der er pladser på cand.merc., vil ansøgerne blive optaget efter deres uvægtede karaktergennemsnit inden for disse fag. Efter at optagelsen således er afgjort, fordeles de optagne på linjer efter de eksisterende kriterier.

- Med disse adgangskrav kan vi sikre en fornuftig dimensionering af uddannelserne, og både direktion og bestyrelse har været enige i, at det var nødvendigt, fortæller prodekan for uddannelse Sven Bislev.

Både kortsigtede og langsigtede problemer
På cand.merc. er der tilfredshed med, at adgangsbegrænsningen blev indført.
- Vi har fået det, som vi ville have det, konstaterer studieleder og formand for cand.merc.-studienævnet Henrik Sornn-Friese, der forklarer, at der var to hovedårsager til, at man ønskede at begrænse adgangen til cand.merc.-linjerne:

- Først er der det kortsigtede problem, at vi simpelt hen ikke har kapacitet til at modtage så mange studerende, som der var udsigt til i år og næste år. Det ville så kunne løses ad åre med flere bygninger, ansættelser og så videre. Og den type strategiske beslutninger for CBS hører i sagens natur ikke til i studieledelsen, siger Henrik Sornn-Friese og fortsætter:

Langsigtet kvalitetssikring
- Men mere langsigtet ønsker vi at kvalitetssikre uddannelsen. Vi er nødt til med en rimelig sikkerhed at have et overblik over det kommende års optag i god tid, også så vi kan give studerende hurtig besked, og på den måde øge sandsynligheden for, at vi får de rette studerende, siger studielederen, der bakkes op af næstformanden i studienævnet, stud.merc. Thomas Edvardsen:

- Jeg er tilfreds med, at vi fandt en løsning, der ikke lader de studerende, der kommer ind på cand.merc.-uddannelsen, i stikken. Der er desværre grænser for, hvor mange studerende der kan proppes ind i en forelæsningssal, siger studenterrepræsentanten, der samtidigt peger på, at der er et pædagogisk hensyn at tage:

Pædagogiske hensyn
- Særligt på kandidatstudierne er det vigtigt, at holdene ikke bliver for store. Jo mere kompliceret stoffet bliver, desto vigtigere er det, at de studerendes spørgsmål ikke drukner i mængden. Det er meget svært at opnå dialogbaseret uddannelse, hvis holdene er for store, fastslår Thomas Edvardsen.