Nekrolog: CBS OBSERVER / Kræmmerhuset (1978-2016)

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Niels Poulsen - 31. maj 2016 - 13:440 kommentarer
Fra 1997 til 2010 tegnede 'den 90-årige Hermes' CBS' ånd i først Kræmmerhuset, siden i CBS OBSERVER. Redaktionen var en flok aber. Hvil i fred.

CBS OBSERVER – gennem de første 30 år af sit liv kendt som Kræmmerhuset – afgik ved avisdøden først på eftermiddagen tirsdag den 31. maj 2016 i en alder af 37 år 8 måneder. Bisættelsen foregår i stilhed, kun med deltagelse af de nærmeste i redaktionen.

Kræmmerhuset kom til verden i oktober 1978 som Handelshøjskolen i Københavns arbejdspladsavis. Redaktionen bestod af 3 ulønnede valgte redaktører – en VIP, en TAP og en studerende, der skiftedes til at være ansvarshavende redaktør – og en lønnet kommunikationssekretær, ansat på bladet på deltid.

Navnet ’Kræmmerhuset’ var blevet fundet frem til ved en navnekonkurrence, og de første mange aviser var på 16 meget teksttunge sider. Udgivelsesfrekvensen var 10 gange om året, illustrationerne var ikke særligt gode, og hvad der var af layout blev foretaget på trykkeriet. Til gengæld var der rigtig mange debatindlæg.

Gennem de efterfølgende 9 år voksede redaktionens kompetence lige så stille og roligt sammen med trykkeriets indblik i avisens layout. Men kravene til øget professionalisme i indhold og form steg hurtigere, og 1. januar 1987 blev den første professionelle journalist ansat på Kræmmerhuset.

Den første journalistisk uddannede redaktør

Journalist Sys Stothard fungerede indledningsvist blot som journalist, mens den skiftende funktion mellem de 3 valgte VIP-, TAP- og studenterredaktører som ansvarshavende redaktør fortsatte i et halvt års tid. Så overtog Sys Stodthard fast posten som ansvarshavende redaktør fra 1. juni 1987.

Der blev gjort meget gennem årene for at gøre Kræmmerhuset mere sprælsk – der blev løbende arbejdet med at gøre layoutet og illustrationer bedre, der blev tilknyttet tegnere, og tiltagene for at fastholde læsernes interesse og engagement voksede frem og gik bort, som den slags nu gør.

I oktober 1990, efter 12 år med det samme bladhoved og stort set samme layout og grafiske udtryk, fik Kræmmerhuset sin første grafiske overhaling, sit første redesign. Der kom nye grafiske virkemidler til, og der blev yderligere strammet op i forhold til layout og illustrationer.

Kræmmerhuset var nemlig under pres, og det havde avisen og redaktionen altid været – ikke så meget på den redaktionelle uafhængighed, mere på ’professionalisme’, ’kvalitet’ og at være en avis, som HHK kunne være bekendt, nu den var både postomdelt og stædigt fastholdt ’det skrækkelige navn’.

Da den gældende konstellation så dagens lys

Marts 1995 så Jørn Albertus’ – CBS OBSERVER’s nu afgående web- og billedredaktør, der blev fastansat som redaktionssekretær på fuld tid og medlem af Dansk Journalistforbund i 1998 – ansættelse som redaktionssekretær (studentermedhjælp) på deltid.

Samme år blev lektor Jens Gunst, der havde glimret ved at være en af Kræmmerhusets hårdeste kritikere, udpeget til at være formand for den daværende Avisbestyrelse, Bladudvalget. Det var starten på 2 års intenst arbejde med et afvist oplæg til produktudvikling, 3 konsulentudredninger og en læserundersøgelse.

I foråret 1997 fik Bladudvalget og redaktionen endeligt grønt lyst til at gennemføre en journalistisk og æstetisk relancering af Kræmmerhuset, en pose penge til at gøre det for samt en 2-årig forsøgsordning under en ny, journalistisk uddannet ansvarshavende redaktør.

Den tidligere, gennem tiden stedse mere pressede, slidte og skrøbelige ansvarshavende redaktør havde forinden taget imod et ’gyldent håndtryk’, og den 1. juli 1997 tiltrådte undertegnede, Bjørn Hyldkrog, som ansvarshavende redaktør.

11 år, 3 ansigtsløftninger og ’selvgjort er velgjort’

Avisen skulle have en grafisk og layoutmæssig ansigtsløftning. Der skulle bruges flere og bedre illustrationer – fotos, tegninger og grafik, og siderne skulle gøres mere luftige og indbydende. Journalistikken skulle professionaliseres gennem kritisk redigering, og der skulle være tydelig adskillelse mellem artikler og debatstof.

Da jeg tiltrådte rådede jeg over Jørn Albertus som redaktionssekretær (25-30 t./u.), 2 valgte VIP-redaktører (200 t./året hver), en TAP-redaktør (200 t./året) og en studenterredaktør udpeget af De Studerendes Råd (DSR) (200 t./året). Det blev så udvidet med yderligere en studerende (200 t./året) og en redaktionsassistent (15 t./ugen).

Den journalistiske udvikling blev der taget hul på gennem efteråret 1997, og grafisk designer Torben Ulrik Sørensen (RAW) blev tilknyttet til at udføre Kræmmerhuset andet grafiske redesign i januar 1998 og efterfølgende forestå avisens layout, før den blev sendt til trykkeriet.

Torben Ulrik Sørensen forestod også avisens tredje redesign i september 2000 og det fjerde i september i 2004 – som blev bevaret som avisdesign og grafisk udtryk, da Kræmmerhuset blev til CBS OBSERVER i september 2008, og som levede videre på webmediet CBS OBSEREVER siden.

I mellemtiden overtog redaktionen gennem kompetenceudvikling først avisens layout fra januar 1999 og efterfølgende også den elektroniske billedbehandling for at spare både tid og penge. Ligeledes i mellemtiden blev forsøgsordningen permanentgjort, og jeg blev fastansat.

Sammenhængskraft og internationalisering

Et nøgleord for Kræmmerhuset var, at den skulle sikre sammenhængskraft gennem hele HHK’s (CBS’) organisation. De 2 VIP-redaktører kom fra hvert sit fakultet, og de 2 valgte studenterredaktører fra hver sin studenterorganisation (De Studerendes Råd og Moderate Studenter).

I den periode, hvor IT-C, nu IT Universitetet, var tilknyttet CBS, var der tilknyttet en IT-C studenterredaktør, der skrev en lille IT-C sektion. Og fra oktober 2004 til juni 2008 havde CBS’ kommunikationsafdeling officielle sider i avisen.

Mest markante var dog Kræmmerhusets engelsksprogede sider, der fra en spæd start i 2000 udviklede sig til en egentlig sektion bagerst i avisen, ’The CBS Cornet’, der med 3-4 tilknyttede engelsksprogede fuldtidsstuderende til sidst udgjorde mellem 20 og 30 procent af avisen.

Kræmmerhuset var den første danske universitetsavis til at have engelsksprogede sider. Det havde den frem til den endelige lukning af papirudgaven af CBS OBSERVER den 1. november 2010. Konceptet viste sig kort og godt ikke at kunne videreføres i et rent webmedie.

Den indledende kamp om økonomi og bemanding

Budgettet var altid stramt. Skulle der bruges penge til yderligere produktudvikling, skulle redaktionen spare op til dem af budgettet, hvor eventuelle ’overskud’ fra bevillingen og de heldigvis stigende annonceindtægter kunne overføres fra år til år.

CBS trådte kun til med ekstra penge 2 gange – en særbevilling på 80-90.000 kr. om året til aflønningen af en praktikant gennem et halvt år i årene 2002-05, hvorefter denne blev inddraget igen, og en budgetstigning på 320.000 om året, da portostøtten bortfaldt i 2004.

Der kom ikke flere midler, da Det erhvervssproglige Fakultet krævede, at Kræmmerhuset selv måtte finansiere sin TAP-redaktør fra 2001 frem. Der kom heller ikke flere midler, da de 2 fakulteter satte VIP-redaktørernes årlige timetal ned fra 200 til 125 i 2005.

Der var heller ingen redningsplanke, da Kræmmerhusets annoncebureau svigtede i 2004. Kræmmerhuset var den eneste universitetsavis, der var decideret afhængig af sine annonceindtægter, og redaktionen måtte nærmest bære de øvrige universitetsaviser kollektivt over i et nyt annoncebureau og efterfølgende afvikle et akkumuleret ’underskud’ på 155.000 kr..

Det samme gjorde sig faktisk gældende i 2010, da forsøgsordningen med at etablere et webmedie ved siden af CBS OBSERVER kostede omkring 250.000 mere end forventet, og ledelsespuljebevillingen bortfaldt.

Først blev CBS OBSERVER’s webmedie lukket i marts 2010. Siden – i november, da Post Danmark bebudede portostigninger, og finanskrisen hamrede igennem på annonceindtægterne – trak jeg i nødbremsen, hvorpå avisen CBS OBSERVER blev lukket og webmediet genåbnet.

Der stod redaktionen primo 2011 og skulle redesigne webmediet fra at være et supplerende medie til at være selve mediet og samtidig afvikle et ’underskud på 120.000 kr.. Det gjorde vi så.

CBS OBSERVER – avisen og... siden eller webavisen

Sidst i 2007 blev Kræmmerhusets tidligere VIP-redaktør, professor Kurt Jacobsen, udpeget til at være Avisbestyrelsesformand. Kræmmerhuset havde gennem årene forinden fået avisens rammeordning erstattet af et sæt vedtægter, hvorefter Bladudvalget var blevet til en Avisbestyrelse.

Den nye avisbestyrelsesformand og redaktionen havde en plan. Der skulle sættes gang i en ny udvikling, så CBS’ medie blev bragt ind i det nye årtusinde, og så CBS igen begyndte at investere i det. Et webmedie med daglige nyheder skulle supplere månedsavisen.

CBS OBSERVER – nu med webmedie – kom gennem nåleøjet og blev tildelt en 2-årig ledelsespuljebevilling samt tilladelse til at ansætte en ekstra journalist i en tidsbegrænset stilling. Webmediet blev i nært samarbejde med redaktionen udviklet af Steven Snedker, Vertikal.dk – som siden har stået for sitets drift, udvikling samt alle efterfølgende ansigtsløftninger.

Det gik godt. I september 2008 skiftede Kræmmerhuset navn til CBS OBSERVER og lancerede det nye webmedie. Velviljen fra det officielle CBS var stor, og redaktionen fik adgang til samtlige CBS’ ansattes og studerendes emails, så sitets elektroniske nyhedsbreve kunne sendes ud til alle.

Projektet viste sig dog at være dyrere end forventet, og CBS OBSERVER’s opsparing blev brugt op og mere til. Men alt tegnede til, at forsøgsordningen ville blive gjort permanent. Festen sluttede dog brat, da den nyansatte rektor Johan Roos og CBS’ bestyrelse i efteråret 2009 inddrog alle ledelsespuljebevillinger.

Redaktionen og avisbestyrelsen fik til marts 2010 og frie hænder til at finde ud af, hvad de ville gøre. Efter en afstemning om, hvorvidt papirudgaven eller webavisen skulle fortsætte, som Avisbestyrelsen ikke kunne udlede noget klart billede fra, blev det besluttet at lukke webavisen.

Den beslutning holdt, som nævnt tidligere, kun til og med oktober-udgaven i 2010. Siden var det webmediet CBS OBSERVER, der skulle løfte opgaven med at være CBS’ universitetsavis, frem til i dag.

Overgangen til rent webmedie kunne mærkes

Omvæltningen var til at tage og føle på. Først forsvandt de engelsksprogede studenterskribenter. Siden sivede TAP-redaktør funktionen – på grund af rationaliseringerne i CBS’ administration, der gjorde, at de tilknyttede TAP fik sværere og sværere ved at finde timer til at honorere engagementet redaktionen.

Siden begyndte også VIP-redaktør funktionen at sive – dels på grund af det stigende arbejdspres, som også CBS’ VIP har oplevet gennem de seneste 6-7 år, men også på grund af den lavere status, der er ved at skrive for et webmedie frem for en ’rigtig avis’.

Angående status, så formåede CBS OBSERVER kun at genvinde den i en kort stjernestund den 1.-2. april 2011, hvor CBS’ bestyrelsesformand reelt blev ’stemt hjem i øråd’ af CBS’ VIP-bestand for åbent tæppe i kommentarerne til et debatindlæg.

De seneste 5 år stod udviklingen stort set stille for CBS OBSERVER. Webmediets krav til daglige nyheder øgede kravet til stof med omkring 50 procent i forhold til papirudgaven, samtidig med at TAP- og VIP-redaktører blev mere pressede, mindre produktive og til sidst umulige at finde.

Redaktionens kun 2 fastansatte måtte hyre, administrere og coache flere og flere studenterskribenter, og samtidig voksede sårbarheden over for ferier, sygdom og fritagelse fra arbejde til efteruddannelse og andre engagementer uden for redaktionen.

Tid-, penge- og mandskabsskruen uden ende

Resultatet blev, at de 2 fastansatte i redaktionen var på grænsen til begge at bukke under for stress i 2012. Noget måtte der gøres. Avisbestyrelsen søgte om direktionen at få øget CBS OBSERVER’s faste bemanding med en journalist, og samtidig blev der hyret en freelancer ind til at aflaste i 4 måneder gennem efteråret.

CBS’ direktion afviste udvidelsen af budget og bemanding... og udtrykte dertil utilfredshed med, at der var tanker om at tilknytte konsulenter til at udføre arbejde, der burde kunne udføres af fastansatte. Direktionen understregede dog samtidig, at det stod Avisbestyrelsen frit, hvordan den administrerede sine midler.

Avisbestyrelsen – nu under professor Steen Thomsen – valgte at lukke øjnene for utilfredsheden og i stedet fokusere på friheden til at administrere sine midler frit. Med et akkumuleret ’overskud’ på efterhånden 430.000 kr. i baghånden blev det besluttet at tilknytte en freelancer gennem 2 perioder á 4 måneder gennem 2013.

Dette fordrede dog øgede indtægter. Det blev derfor aftalt med CBS OBSERVER’s annoncebureau, at der fremover i 2 perioder á 3 måneder midt i semestrene skulle udkomme 2 nyhedsbreve om ugen, så der kunne sælges flere annoncer. Som sagt så gjort.

Det tog dog et par år, før det øgede antal nyhedsbreve slog igennem på annonceindtægterne. I 2014 var der således kun råd til at tilknytte en langtidsledig journalist i først virksomhedspraktik, siden løntilskud gennem 7 måneder.

Og i 2015 blev CBS OBSERVER – ligesom alle andre administrative enheder på CBS – pålagt at spare 10 procent, svarende til 200.000 kr., på sit budget og ikke bruge af de ’opsparede’ midler. Det år blev der selvsagt ikke tilknyttet nogen ekstra journalistisk arbejdskraft

Kun det forhold, at effekten af den øgede udgivelsesfrekvens nu var slået igennem på annonceindtægterne, gjorde, at CBS OBSERVER kom ud af året med et lille overskud. I mellemtiden begyndte det pres, fremdriftsreformen lagde på redaktionens studenterskribenter, at vokse.

Udvikling eller afvikling – for sidste gang

Primo 2015 blev professor Kurt Jacobsen igen formand for Avisbestyrelsen, og spørgsmålet om, hvordan man kunne skaffe ressourcer til igen at sætte en tilfredsstillende udvikling i gang kom øverst på både redaktionens og bestyrelsens dagsorden.

Diskussionen fortsatte gennem efteråret og mundede ud i, at CBS OBSERVER’s organisatoriske forhold og forankring i CBS’ organisation skulle ændres markant, og at der skulle søges midler til øget bemanding mod den konkrete udvikling at gå 100 procent over til engelsk. Ultimo 2015 forelagde avisbestyrelsesformanden planen for CBS’ direktion.

Her var der stor imødekommenhed over for tanken om at skifte sprog til engelsk, men man ville have en ekstern ekspertgruppe til at gennemgranske perspektiverne og komme med anbefalinger – og en grundlæggende forudsætning skulle være, at udviklingen skulle tilvejebringes uden at øge budgettet.

Resten er nutidshistorie. Ekspertgruppen foretog sin undersøgelse og kom med sine anbefalinger. Avisbestyrelsen tog anbefalingerne til følge, udarbejdede sin indstilling til direktionen, hvorpå den nedlagde sig selv. CBS’ direktion traf sin beslutning:

CBS OBSERVER skulle nedlægges med virkning fra udgangen af maj 2016. CBS Communications skal drive et midlertidigt medie frem til årsskiftet. Frem til da skal der udvikles et koncept for et nyt, tidssvarende engelsksproget medie og ansættes nye kræfter til at udvikle og drive det.

Dermed afgår CBS OBSERVER – med sidste punktum i denne nekrolog – ved avisdøden efter 37½ år i CBS’ tjeneste.

Mediet efterlader sig 2 pårørende, en webredaktør og en ansvarshavende redaktør. Jørn Albertus fortsætter på CBS som journalist i Communications, undertegnede som senior kommunikationsrådgiver i det nyetablerede CBS Business Relations (CBS Erhverv).

Æret være Kræmmerhusets og CBS OBSERVER's minde.

Bisættelsen foregår i stilhed.