Nye VIP-normer - en sejr for bureaukratiet?

Skrevet af Peter Holdt Christensen - Foto: Grafik Helle-Lise Ritzau Kaptain - 12. juni 2014 - 11:498 kommentarer
Normaftalen, der regulerer, hvor mange timer de fastansatte forskere skal undervise, og hvor meget tid der afsættes til andre undervisningsrelaterede opgaver, er blevet genforhandlet.

KRITISK ANALYSE: Rektor og VIP-tillidsrepræsentanterne har siden juni 2013 forhandlet en revision af CBS’ normaftale, der bestemmer, hvordan CBS' forskeres og underviseres arbejdstid skal fordeles mellem forskning, undervisning og administration. CBS OBSERVER's VIP-redaktør har kigget oplægget efter i sømmene.

I øjeblikket diskuteres forslaget til den nye normaftale i forskellige grupper og råd. Forslaget har siden 28. maj været tilgængeligt på CBS' intranet, og aftalen skal efter at være blevet drøftet træde i kraft den 1. januar 2015.

Ved nærmere gennemsyn virker forslaget mest af alt som en sejr for bureaukratiet kombineret med et alvorligt nederlag for den forskningsbaserede undervisning. I praksis vil den i hvert fald påføre den enkelte underviser et virvar af planlægning og gennemførsel af mødeaktiviteter. 

Udgangspunktet for forslaget har været – som det står på Share – direktionens ønske om ”at harmonisere forelæsningsnormen fra de nuværende 4,5 til 3,5 timer, så forelæsningsnormen svarer til den overenskomstfastlagte norm, der gives til eksterne lektorer.

Det er naturligvis langt lettere at argumentere for, at forskerne på CBS har den samme forberedelsesnorm, som eksternt ansatte end at de har en time mere til at forberede undervisningen. Men fakta er, at der gennem mange år er blevet presset på for at få sat de eksterne underviseres forberedelses tid op af hensyn til undervisningskvaliteten.

Netop for at styrke kvaliteten i undervisningen er der gennem de seneste 10 år blevet gjort meget for at øge andelen af forskningsbaseret undervisning på CBS, og nu skal der så skrues ned for timerne til forberedelse af denne undervisning.

Efter alt at dømme har forhandlingernes parter være mere modtagelige overfor tal-argumentet – end tale-argumentet om, at forskningsbaseret undervisning kræver mere tid.

Undervisere - nu med norm for træffetid

For at kompensere for de færre timer er der indført ugentlig træffetid, hvor underviseren kompenseres 0,5 timer per konfrontationstime.

Det betyder, at underviseren skal have en fast mødetid, hvor de studerende ”kan få svar på spørgsmål af relevans for fagets indhold og afvikling”. Underviser man for eksempel hver uge 2 timer på 3 forskellige hold, betyder det, at man hver uge skal have mødetid i 3 timer.

Det er et klassisk problem på de fleste arbejdspladser – hvis ikke du ved, hvordan du skal løse et problem, så holdes der møde. Problemet har her været, at forudsætningen for forhandlingerne har været, at en ny normaftale ”hverken måtte medføre besparelser eller merudgifter”. Og så blev mødet løsningen - og det fører så 3 problemer med sig:

For de studerende er det næppe pædagogisk hensigtsmæssigt at lægge en del af undervisningen – i form af for eksempel relevante spørgsmål, som alle burde have del i – til underviserens kontor. Desuden er det ikke tydeligt, hvorvidt en underviser med for eksempel et storhold på 160 studerende praktisk kan gennemføre en times ugentlig mødetid til nogen reel gavn.

Endelig giver endnu flere mødeaktiviteter mindre fleksibilitet til for eksempel at deltage i konferencer og seminarer for undervisernes vedkommende. 

Mindre forberedelse, mere planlægning

En anden måde, der kompenseres for de færre forberedelsestimer på, er ved at øge curriculum planlægningen fra 10 timer per 7,5 ECTS til 15 timer.

Her er problemet, at mange studier i dag allerede giver 15 timer til planlægning, ligesom mange undervisere også har fagkoordinationen i alle de fag, de underviser i. Det gør, at denne forøgelse for mange slet ikke vil forekomme.

Derudover kompenseres juniorstillinger med en ekstra forberedelsesnorm på 0,5 time per konfrontationstime, hvilket kan være fornuftigt nok da den mindre erfaring i at forberede undervisningen – sammenlignet med seniorstillinger – kan kræve flere timer. Men det medfører siden en markant stigning i undervisningen, når for eksempel adjunkten (med 50 procent undervisningstid og en forberedelsesnorm på 4,0) ansættes som lektor med 66 procent undervisningstid og en forberedelsesnorm på 3,5.

Tilbage til undervisningens – og forskningens – kvalitet på CBS. Med en i forvejen høj undervisningsprocent, og med en norm på 4,0/3,5 timer er der også risiko for at CBS sender dårlige signaler til potentielle ansøgere.

Forslaget til den nye normaftale afspejler – i hvert fald for en menig VIP på CBS – snarere den angst, politiske og bureaukratiske strukturer både indgyder og skal håndtere, frem for et ambitiøst ønske om at sikre de bedste vilkår for forskere, der underviser, og for studerende, der undervises af forskere.

Læse hele forslaget til ny normaftale for CBS' VIP her.

BilagStørrelse
PDF icon Forslag til ny normaftale på CBS373,85 KB

Kommentarer

Dette er en meget viktig artikkel. Rationalet om at de fast ansatte skal ha forberedelse på linje med de eksterne er ikke forklart i utspillet fra CBS' ledelse, men presenteres som om det nærmest var et naturlig faktum. Det blir ikke forklart hvorfor det ikke skulle være motsatt, eller hvorfor vi alle skulle ha 4 timer. Det rent logistiske ved tilstedeværelse er også verdt å tenke over, hvis man for eksempel har 100 studerende. Til sist, vi forstår alle og enhver tallene og realitetene, men vi lever i en virkelighet hvor det er det kvalitative som setter premissene. P.t. er dette tall som setter litt andre premisser for hvordan CBS' lærere navigerer i sin hverdag. Det ville være på sin plass med en grundig diskusjon av de faktiske konsekvenser av dette i tiden som kommer.

Hvad synes du?

Ja, det er en vigtig diskussion om normsystemet på CBS. Der har jo tilsyneladende i udgangspunktet været tale om at finde en nulløsning. Det, som undrer mig, er, hvorfor man ikke bare så kunne øge forskningstiden tilsvarende for alle VIP ansatte på CBS. Så ville det være en teknisk omlægning, der burde kunne imødekomme de forskellige krav fra administrativ og VIP side.

Hvad synes du?

Tak for dette meget relevante indlæg.

En nedsætning af forberedelsesnormen efter at der (med god grund) i årevis er blevet snakket om vigtigheden i at styrke kvaliteten i undervisningen, hænger åbenlyst på ingen måde sammen.

At levere god forskningsbaseret undervisning er et af de aspekter ved mit job, som jeg finder vigtigst og mest givende. Derfor bruger jeg i gennemsnit LANGT mere tid på at forberede en to-timers forelæsning end de 7 timer der pt er normen. Det ved jeg at mange af mine kollegaer også gør.

Kunne jeg bruge færre timer på forberedelse? Det kunne jeg sagtens, men den tid jeg bruger nu er lige præcis den tid det tager mig at forberede undervisning, der er forskningsbaseret, på et passende fagligt niveau samt (forhåbentlig) inspirerende at deltage i for de studerende.

En nedsættelse af forberedelsestiden til 5 timer for en to-timers forelæsning vil være et krystalklart signal om at CBS ikke værdsætter det arbejde, som jeg og andre undervisere ligger i at levere god undervisning.

Jeg er usikker på hvem det vil være en sejr for. Men jeg er helt sikker på at det ikke er ret smart.

Hvad synes du?

Forslaget fra direktionen fremlægges som et økonomisk neutralt aftaleudkast der hverken giver besparelser eller udgifter. Det gælder vist kun for en statisk betragtning. Forslaget svarer til en 22 procent produktivitetsforøgelse i undervisningsomfanget, hvilket over tid vil betyde reduktion ikke alene af kvaliteten men også af lærerstaben såfremt lærerne antages at udgøre en passende kapacitet i dag. Bemærk at mødetiden er knyttet til undervisningen, hvilket betyder at en reduktion af den direkte undervisning også vil medføre en reduktion af mødetimer.

Hvad synes du?

Thanks for above comments on the CBS norms and reform. It appears to be a bureaucratic reform that abstracts from time and space while assuming a one-sided focus on efficiency and increased productivity. Not sure it will save taxpayers money, though!

It will just redistribute our time, space and workload so we need to do more teaching (+20%) in different spaces in order to deliver according to the new productivity norm. The ambition seem to be that we should run a little faster. What is allready a fragile link between research and education will probably become even more so. I will not be able to deliver more hours in the classroom (a space) if this reform take effect. On the contrary, I will deliver less, because as a course responsible, according to this reform, I will have to sit in meetings with students outside class (in another space), instead of having an interesting discussion with them in class. Besides, do we have sufficient meeting rooms for this? Waste of scarce resources (both time and space) if you ask me, and will also make the work less flexible for both students and teachers.

It also makes me wonder what, if any, the ambiton is with this reform, besides running faster between different class rooms and meetings (spaces). Research and the link between reseach and teaching do not seem to be part of the reform and ambition and that makes me more concerned.

Although we are sometimes described as a 'teaching factory' I would still like to think of CBS as a University and a place that makes it distinct from the streamlined mass producing factories. Perhaps the ambiton is simply one of making us look similar to others.

Why not instead propose something more innovative and distinctively valuable for a proper University? Not sure what it can be about, (better to figure out that together) but this reform - I really do no think it is part of that University ambiton.

Mvh/Kind regards
Kjell

Associate professor
Copenhagen Business School
Department of Organization

Hvad synes du?

Tak til Peter Holdt Christensen for en god artikel om det nye forslag til VIP normer. Spørgsmålet om undervisningsforberedelse er kommenteret af flere, så her skal jeg bare konstatere, at det er et skridt i den forkerte retning for en kvalitets- og forskningsorienteret undervisningsinstitution.
Forslaget om Træffetid er meget overraskende og ligger i min erfaring langt fra den virkelighed, vi befinder os i.

Det er et deja vu i den forstand, at gamle dages universitet havde en fast ugentlig træffetid, hvor man kunne møde underviseren. Det var før internettet og i en tid med 25 studerende på holdet. Det var typisk der, hvor underviseren var til stede og de ydmyge studerende brugte det sjældent. I dag har vi ofte over 100 studerende per hold. Vi har studerende, der er meget bevidste om deres rettigheder og som en selvfølge gør brug af dem. Så alene muligheden for, at de alle studerende bruger træffetiden giver stof til eftertanke. Det risikerer at ende i kaos, i klager over manglende tid til den enkelte studerende og en individualisering af den faglige diskussion, som er vital for at kunne drive god undervisning. Det er i forvejen svært at engagere studerende på de store hold. Nu får de den perfekte undskyldning for at være endnu mere passive - de kan nemlig henvise spørgsmål til Træffetiden.
Derudover lever vi idag i en on-line verden, hvor de fleste af os har mange forskellige aktiviteter mange forskellige steder. En fast træffetid er en væsentlig restriktion fra en off-line verden og i modstrid med de ambitioner CBS hidtil har haft om internationalisering og ekstern involvering. Hvis man ønsker andre typer af kontakt med studerende, så lav hellere et ugentligt chat-room - faciliteret af CBS IT - hvor alle studerende kan følge med, hvis de vil.

Jeg synes forslaget ligger meget langt fra den virkelighed jeg har som underviser på CBS. Det kan have en række utilsigtede negative konsekvenser for undervisningens kvalitet, vores tidsanvendelse - og bureaukratiet på CBS, som fremover også skal forholde sig til klager om manglende opmærksomheden i underviserens træffetid.

Hvad synes du?

Aftalen foregiver blot at omfordele tællingen af vor undervisningstid, men pålægger os reelt flere opgaver for de samme timer. Vi kommer ikke til at bruge færre timer til forberedelse blot fordi vi takseres lavere. Til gengæld får vi en ny opgave med træffetid. Det er meget svært at se at det ikke føre til en ganske væsentligt forøgelse af undervisningstiden (og tilsvarende formindskelse af forskningstiden). Hvis træffetiden skal give mening for de studerende bør den lægges som en samlet tid. Det gør det endnu vanskeligere end det er i dag at få en sammenhængende tid til forskning.
Jeg oplever at aftaleudkastet udtrykker manglende indsigt i vores dagligdag som både undervisere og forskere.

Hvad synes du?

Vel talt, Peter og andre. Desuden er at sige, at med aftalen favoriseres igen de kollegaer, som er frikøbt fra undervisningen eller af andre grunde ikke underviser, og som - for nogles, ikke for alles vedkommende - derfor i lange perioder ikke yder deres del af den fælles undervisningsforpligtelse. Det svækker forestillingen om at CBS ønsker at støtte de medarbejdere, der lever op til et ideal om et universitetsborgerskab, og animerer samtidigt moralsk svagere kollegaer til fortsat at vende ryggen til undervisning og vejledning. CBS burde snarere fokusere på, hvordan forskningsbaseret undervisning kan realiseres på et masseuniversitet.

Hvad synes du?