Sådan håndterer CBS ’fremdriftsreformen’

Skrevet af Sidsel Green - Foto: Iqoncept | Dreamstime.com - 24. marts 2014 - 13:370 kommentarer
Reformen består af mange elementer herunder justering af SU-reglerne, styrkelse af de økonomiske incitamenter for universiteterne til at forkorte studietiden og endeligt en række ændringer i reglerne for, hvordan uddannelser tilrettelægges og gennemføres.

Fremdriftsreformen har siden sin fødsel været et højt debatteret emne, og om man kan lide det eller ej, så bliver CBS’ nye studerende også underlagt den fra næste semester. CBS skal forkorte studietiden, men faktisk kan det også få positive konsekvenser for de studerende.

Fremdriftsreform, hurtigere-ud reform, ”bagud reform”. Kært barn har mange navne. Det ændrer ikke desto mindre på, at Folketinget sidste sommer vedtog en reform, der skal føre til, at studerende gennemfører deres universitetsuddannelse væsentligt hurtigere end i dag.

CBS’ studerende slipper ikke. Siden reformen blev vedtaget er der derfor blevet arbejdet på højtryk på CBS’ implementering. En styregruppe og 2 arbejdsgrupper er således i fuld gang med at sikre en smidig implementering af de nye regler.

Der er nok at tage fat på. Reformen indeholder nemlig hele tre hoveddele: justering af SU-reglerne, styrkelse af de økonomiske incitamenter for universiteterne til at forkorte studietiden og endeligt en række ændringer i reglerne for, hvordan uddannelser tilrettelægges og gennemføres.

CBS' nuværende studerende kan dog være rolige lidt endnu. Er man allerede indskrevet, slipper man nemlig for obligatorisk indskrivning til eksamen indtil sommeren 2015.

CBS har dog skulle have nye regler klar til allerede til sommer. Det skyldes dels, at reglerne for merit allerede gælder fra da, men især at årets nye bachelorstuderende bliver underlagt fremdriftsreformen allerede, når de starter deres studier.

Det er derfor værd at sætte sig ind i, hvordan reformen kommer til at påvirke ens hverdag.

Studietiden skal nedbringes med 4,3 måneder
Som CBS’ uddannelsesdekan Jan Molin tidligere har skrevet i CBS OBSERVER, så gør CBS et stort nummer ud af, at reformen ikke må forringe kvaliteten af vores uddannelser.

Direktionen har dog samtidigt besluttet, at de vil gøre en stor indsats for at reducere eller fjerne spildtid i uddannelserne, så CBS ikke bliver straffet økonomisk. Hvis det skal undgås, skal studietiden i gennemsnit bringes ned med 4,3 måneder.

Studienævnene er blandt dem, der skal være med til at løfte opgaven. Fremdriftsreformen var derfor et af emnerne, da CBS Students inviterede samtlige VIP og studentervalgte medlemmer af studienævnene til seminar på Flintholm i starten af marts.

Her fremlagde Wilbert van der Meer, sekretariatschef for Uddannelsesdekanatet, hovedpunkterne af konsekvenserne for CBS’ studerende:

- Det største problem, I som studerende løber ind i, er, at man automatisk er tilmeldt 60 ECTS hvert år. Det bliver obligatorisk at tage omprøven samme år, hvis man dumper, og skal man gå et fag om, har man altså allerede brugt 2 eksamensforsøg, forklarede han og understregede:

- Det er i modsætning til i dag, hvor man bare kan framelde sig eksamen.

Bedre muligheder for merit ved udveksling
En vigtig pointe i implementeringen af fremdriftsreformen er imidlertid, at CBS ikke anser deres studerende som dovne, der sløser gennem studierne. Tværtimod. Det demonstreres blandt andet ved udveksling, som forsinker mange.

Her er det CBS’ opfattelse, at CBS-studerende faktisk ønsker at få fuld merit, svarende til 30 ECTS. Så mulighederne for det skal gøres bedre.

- Studienævnsformanden bemyndiges til hurtigt at give godkendelse af merit, såfremt de studerende pludseligt finder ud af, at de skal skifte fag på deres udveksling. CBS vil samtidigt begynde at lave bedre meritstatistik, så vi kan se, hvor det går galt, sagde Wilbert van Der Meer på seminaret.

Proceduren for meritoverførsel ved studieskift ændres også en smule, så det fra næste år bliver obligatorisk at oplyse om tidligere uddannelser. Så man er altså forpligtet til at søge merit for alle de fag, man allerede har taget.

CBS’ indtryk er dog ikke, at mange bevidst ikke søger merit, så virkningen af dette forventes at blive begrænset.

Kandidaternes studietid sættes 2 år ned
Et punkt, som fremdriftsreformen er blevet særligt skældt ud for, er de ændrede regler for orlov. Det bunder imidlertid i, at KU havde overvejelser om kraftige restriktioner på orlov. 

Sådan er det ikke på CBS, hvis studerende kan ånde lettet op. Der er ingen planer har om at begrænse muligheden for velbegrundet orlov.

Men uddannelsesdekanen har dog besluttet, at den maksimale tid for et kandidatstudie skal sættes ned. I dag kan man bruge 5 år på at tage sin kandidat. I fremtiden får man ’kun’ lov at bruge maksimalt 3 år på at gøre sit 2årige studie færdigt.

- Vi vil gerne sende et signal til de studerende om, at det er optimalt at fuldøre sit studie på normeret tid. Og så virker det besynderligt samtidigt at give lov til, at man kan bruge dobbelt så lang tid på et studie, som vi faktisk mener, det burde tage, understreger Wilbert van der Meer.