Styringen af VIP’ernes arbejdsdag til forhandling

Skrevet af Peter Holdt Christensen - 9. oktober 2013 - 14:280 kommentarer
Normaftalen regulerer, hvor mange timer de fastansatte forskere skal undervise og hvor meget tid, der afsættes til andre undervisningsrelaterede opgaver: Nu skal tiden justeres. Grafik: Kaptain

CBS’ ledelse har besluttet at genforhandle undervisernes (og censorernes) normer. CBS’ normkatalog er resultatet af lokale forhandlinger mellem ledelse, tillidsfolk og forskernes fagforeninger gennem mange år – og nu er det oppe til revision.

Undervisernes timeregnskab skal revideres
CBS’ ledelse har besluttet at genforhandle den normaftale, der omfatter alle undervisere og censorer ved CBS.

Normaftalen – eller normkataloget – regulerer for CBS’ fastansatte forskere (VIP), hvor mange timer af deres årlige arbejde skal bruges på at undervise og lave andre undervisningsrelaterede opgaver, som for eksempel studiekoordinering og vejledning.

CBS OBSERVER har tidligere skrevet om undervisningsnormerne og forsøgt at redegøre for, hvordan forskernes arbejdstimer forbundet med undervisning fordeler sig. Det er ikke just ligetil, og det kan slet ikke sammenlignes fra universitet til universitet.

Forhandlingsudvalg har taget hul på arbejdet
Genforhandlingen af CBS’ normkatalog foregår i første omgang i et forhandlingsudvalg. Det består på arbejdstagersiden af fællestillidsmand og lektor Ole Helmersen og lektor Morten Thanning Vendelø fra Amanuensisrådet og professor Carsten Sørensen fra Professorforeningen.

Arbejdsgiversiden består af rektor Per Holten-Andersen og sekretariatschef i Dekansekretariatet for Uddannelse Wilbert van der Meer. Det seneste møde blev afholdt i starten af september.

Normkataloget er noget at det tætteste CBS kommer på den hellige gral når det kommer til styringen af den enkelte VIP’ers arbejdsdag. Derfor er det selvfølgelig også lidt af en udfordring at ændre på indholdet.

Udfordringerne ved at pille ved normkataloget
Normkataloget er på mange måder et godt redskab. Det giver et overblik over – og dermed også en mulighed for rimeligt at fordele – den undervisning, der varetages. Det sætter kort og godt tal på forskernes undervisningsforpligtigelse – og definerer dermed også, hvor mange timer der er tilbage til forskningen.

Set ud fra arbejdsgiversiden er det sådan, at jo færre timer, der gives til for eksempel undervisningsforberedelse, jo færre årsværk vil der skulle til for at varetage CBS’ samlede undervisningsforpligtigelse.

Fra arbejdstagersiden er det til gengæld sådan, at jo færre timer, der gives til undervisningsforberedelse, jo flere timer skal der bruges på at decideret undervise og lave andre undervisningsrelaterede opgaver. Såfremt forskningsprocenten fastholdes.

Det gældende normkatalog indeholder dog også en række uhensigtsmæssigheder i form af blandt andet forskellige studienævns forskellige allokeringer af timer til koordination og fagansvar.

Ny teknik, forskellig forberedelse og frokostpauser
Ole Helmersen vurderer, at der især er tre forklaringer på, at CBS’ ledelse vil genforhandle normaftalen.

For det første trænger normaftalen til en teknisk gennemgang, der blandt andet sikrer, at der også tages højde for nye eksamensformer og undervisningsformer – som for eksempel IT-baseret undervisning.

For det andet ønsker ledelsen en aftale der – som det formuleres – er mere robust overfor ekstern kritik. Her vurderer Ole Helmersen, at ledelsen især synes, at det er svært at retfærdiggøre den interne forberedelsesnorm på 3,5 timer i forhold til normen på 2,5 timer for eksterne lektorer.

For det tredje er CBS det eneste universitet, der forlods trækker timer fra til den overenskomstaftalte frokostpause – altså før undervisningsforpligtigelsen regnes ud, og arbejdstiden i øvrigt fordeles.

Ud af VIP’ernes årlige arbejdsforpligtigelse på 1680 timer bliver der således trukket 109,72 timer fra til frokost. Det betyder alt andet lige, at undervisningsforpligtigelsen på papiret er lavere, end hvis frokosten ikke blev fratrukket.

Tanken er næppe, at CBS’ VIP skal undervise mere
Ole Helmersen hæfter sig ved, at rektor gentagne gange har understreget at genforhandlingen ikke er en spareøvelse. Når den nye aftale formentlig træder i kraft ved årsskiftet 2014-15, forventer VIP-fællestillidsmanden således ikke, at de fastansatte i praksis kommer til at undervise mere.